ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถ

บทความงานวิจัย

เรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์)

ผู้วิจัย นางเบ็ญจวรรณ กางกรณ์

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) อำเภอเมือง สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2556-2558

บทนำ

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนา “คน” อันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะเห็นได้ว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ ทักษะทางภาษาไทยนั้นการอ่านถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม เพราะการอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญ ต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ผู้วิจัยในฐานะที่มีประสบการณ์ในด้านการสอนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นพบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านมีอิทธิพลต่อการอ่านของนักเรียนมาก ดังนั้นจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) อำเภอเมือง สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทักษะการอ่าน

2. เพื่อออกแบบหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์)

3. เพื่อทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์)

4. เพื่อประเมินและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์)

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูวิชาการของโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 , ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาล สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินทักษะการอ่านได้แก่รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2555 และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2555, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556-2558 จำนวน 187 คน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้นได้แก่การศึกษาสภาพปัญหาทักษะการอ่าน, รูปแบบหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์), กระบวนการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาทักษะการอ่าน, ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาทักษะการอ่าน, แบบ

สังเคราะห์เอกสาร, แบบสรุปสภาพปัญหา, หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์), คู่มือครูการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์), แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ขั้นตอนการวิจัย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือ นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและยืนยัน นำเครื่องมือมาแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ นำเครื่องมือไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพ นำเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการวิจัย

ผลการวิจัย

พบว่าระดับสภาพปัญหาทักษะการอ่าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเป็นปัญหามากสมควรแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)นั้นอยู่ในระดับที่ดี แต่ยิ่งระดับชั้นสูงขึ้นพบว่าค่าเฉลี่ยจะลดลง เมื่อวิเคราะห์ทักษะด้านการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมแล้วนักเรียนจะมีปัญหา การอ่านคำที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับการผันวรรณยุกต์ที่มีอักษรต่ำเป็นส่วนประกอบ การออกเสียงคำควบกล้ำและการอ่านอักษรนำ

รูปแบบหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) ผลการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 0.89 ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.92

คู่มือครูการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) ผลการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 1.00 ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.84

การทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) มีค่าประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 87.78 / 82.78

ครั้งที่ 2 89.87 / 88.15, ครั้งที่ 3 90.97 / 90.20 และผลการพัฒนา มีค่าประสิทธิภาพ 93.39 / 93.05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) เพิ่มขึ้น มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.82 ซึ่งหมายถึง มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่สุด มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.33

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาของทักษะการอ่านจากเอกสาร และจากแบบสอบถามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการอ่านนั้นพบว่าทุกประเด็นล้วนแต่มีปัญหาต้องแก้ไข การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์และการอ่านเพื่อการสื่อสารนั้นเป็นปัญหามากควรแก้ไขเร่งด่วนนั้น แม้ว่าจะเป็นปัญหามากแต่สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นทักษะการอ่านในด้านเหล่านี้ยังไม่จำเป็นต้องเน้นให้มากนักแต่ก็ควรจะมีบ้าง ซึ่งทักษะการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นควรเน้นย้ำให้นักเรียนอ่านออก อ่านถูกต้อง และรู้ความหมายของคำ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) นั้นทำให้นักเรียนสามารถอ่านคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่สะกดตรงตามมาตรา คำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่เป็นอักษรนำ คำคล้องจอง อ่านจับใจความ อ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ และอ่านเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์เอกสารคือแนวทางพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาครูเข้ารับการอบรม สร้างสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด การปฏิบัติจริง การทำกิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การทำวิจัยในชั้นเรียน

ผลจากการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) มีค่าประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80 สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้และนักเรียนมีความพึงพอใจนั้นเพราะหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีกระบวนการสร้าง การนำไปใช้ที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สุริยะวิทยา (2553 : 146) ,ละเอียด ไกรทอง(2556 : 136-137) , นุดาวัลย์ ชำนาญกิจ (2557 : 109) ,สิทธิศักดิ์ จันทร์มาลา (2556 : 142-143) , Hidreth (1958), Pittman (1958) และ Kinder (1959)

จากงานวิจัยนี้ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน และได้เรียนรู้จากนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังได้แนวคิดและทักษะโดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์นำไปสู่การเป็นนักปราชญ์ในอนาคต ครูได้มีทักษะและประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และเป็นการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และได้เผยแพร่แนวคิดการประยุกต์ใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์ต่อไปโรงเรียน มีสื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นของโรงเรียนซึ่งสร้างขึ้นจากบุคลากรของโรงเรียนและเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานจากคณะครูในโรงเรียน และจากหน่วยงานอื่น ๆ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจขององค์กร และชุมชน มีส่วนร่วมใน การสร้างและผลิตนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องราวในท้องถิ่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ชุมชนยังได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการต่อยอดองค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจนักปราชญ์) สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพราะนวัตกรรมชิ้นนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่น ซึ่งการนำเรื่องราวในท้องถิ่นมาศึกษา จะทำให้นักเรียนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความพร้อมใน การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

โพสต์โดย ครูเบญ : [26 ส.ค. 2559 เวลา 13:09 น.]
อ่าน [3571] ไอพี : 113.53.200.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,463 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 33,708 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมชี้แจงการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2560 [ไม่มีใบอนุญาตฯสมัครสอบได้] เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
รับชมย้อนหลัง! การประชุมชี้แจงการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2560 [ไม่มีใบอนุญาตฯสมัครสอบได้] เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

เปิดอ่าน 64,334 ครั้ง
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้

เปิดอ่าน 19,958 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2

เปิดอ่าน 10,784 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 7,978 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 7,691 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย

เปิดอ่าน 17,968 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 10,978 ครั้ง
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ

เปิดอ่าน 9,183 ครั้ง
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!

เปิดอ่าน 14,757 ครั้ง
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

เปิดอ่าน 10,783 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 59,629 ครั้ง
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50

เปิดอ่าน 17,073 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 29,977 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

เปิดอ่าน 13,715 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
เปิดอ่าน 14,371 ครั้ง
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เปิดอ่าน 14,629 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
เปิดอ่าน 13,824 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
เปิดอ่าน 16,808 ครั้ง
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ