ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (พรหมวิหาร)

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริม

ของโรงเรียนเทศบาล 1 (พรหมวิหาร)

ชื่อผู้รายงาน : วีระเชษฐ์ วรรณรส

ปีที่รายงาน : พ.ศ.2558

รายงานการประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในปีการศึกษา 2558 ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Modle) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 258 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ แบบสอบถามฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท แบบสอบถามฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น แบบสอบถามฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต และแบบสอบถามฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียนตามลำดับ ส่วนระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเพียงพอของบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมของโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามลำดับ ส่วนความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การเตรียมการก่อนการดำเนินงานมีความเหมาะสม และมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนตามลำดับ ส่วนการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยการปฏิบัติ และมีการสรุปโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)ได้นำเอาผลการดำเนินโครงการไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ส่วนแหล่งเรียนรู้มีบริการกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีการจัดขึ้น อย่างต่อเนื่อง หรือหมุนเวียนไปมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

4.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมในโครงการแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์กลุ่มสาระสร้างเสริมของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา “สนามกีฬา อำเภอแม่สาย” และกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “สวนวรรณคดี” ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม “ลานธรรมะ” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

โพสต์โดย mondoi : [28 ส.ค. 2559 เวลา 21:23 น.]
อ่าน [3646] ไอพี : 171.4.241.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,186 ครั้ง
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา

เปิดอ่าน 8,489 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 14,997 ครั้ง
4 ท่าบริหาร เพื่อหน้าท้องเพรียวสวย
4 ท่าบริหาร เพื่อหน้าท้องเพรียวสวย

เปิดอ่าน 22,126 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 14,324 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"

เปิดอ่าน 109,732 ครั้ง
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

เปิดอ่าน 11,364 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"

เปิดอ่าน 32,134 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 13,930 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล

เปิดอ่าน 17,069 ครั้ง
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 35,263 ครั้ง
 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน

เปิดอ่าน 12,386 ครั้ง
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)

เปิดอ่าน 12,908 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส

เปิดอ่าน 30,192 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 8,926 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 109,924 ครั้ง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เปิดอ่าน 13,207 ครั้ง
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
เปิดอ่าน 26,836 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
เปิดอ่าน 12,721 ครั้ง
วิธีเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เปิดอ่าน 7,048 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ