ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเ

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

ผู้วิจัย นายบุญชู พูนดังหวัง

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ หลังจากพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิด เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 29 คน ซึ่งมาได้โดยการเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 12 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ถือว่ามีความเหมาะสมมาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.55 ค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.73 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติในการทดสอบ ที สำหรับกลุ่มที่สัมพันธ์กัน(t - test for dependent samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิภาพ 85.52/86.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม อำเภอเมืองสุรินทร์ งหวัดสุรินทร์ ทำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.08

3. ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58

โพสต์โดย นายบุญชู พูนดังหวัง : [29 ส.ค. 2559 เวลา 10:01 น.]
อ่าน [3776] ไอพี : 202.29.177.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,160 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 210,433 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เปิดอ่าน 11,437 ครั้ง
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ

เปิดอ่าน 10,552 ครั้ง
วิธีแก้แบตเตอรี่ iPhone-iPad บนiOS 5.1.1 ให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
วิธีแก้แบตเตอรี่ iPhone-iPad บนiOS 5.1.1 ให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 21,658 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 42,273 ครั้ง
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ

เปิดอ่าน 14,640 ครั้ง
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น

เปิดอ่าน 12,174 ครั้ง
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ

เปิดอ่าน 9,097 ครั้ง
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 40,405 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 15,767 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 13,277 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 21,968 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

เปิดอ่าน 12,238 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 303,604 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word

เปิดอ่าน 10,741 ครั้ง
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย
เปิดอ่าน 11,875 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
เปิดอ่าน 71,960 ครั้ง
การแรเงา
การแรเงา
เปิดอ่าน 14,510 ครั้ง
ดื่ม"กาแฟ"มากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น
ดื่ม"กาแฟ"มากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น
เปิดอ่าน 9,249 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ