ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ปีที่ศึกษา 2559

ผลการประเมินพัฒนา

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

การพัฒนาด้านอาคารสถานที่

๑. พัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม

ก่อนการพัฒนา

๑. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องน้ำห้องส้วมเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง

๒. พื้น ผนัง ห้องน้ำและอ่างล้างมือบางส่วนชำรุด ไม่สามารถใช้งานให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง

๓. ห้องน้ำห้องส้วม ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะ ระดับประเทศ (HAS) ทุกข้อ

หลังการพัฒนา

๑. มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดูแลรักษาห้องน้ำห้องส้วมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ

๒. พื้น ผนัง ห้องน้ำและอ่างล้างมือมีการปรับปรุงให้สะอาด สวยงาม แข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

๓. ห้องน้ำ ห้องส้วม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)

๔. ครู นักเรียนและบุคลากรได้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

๕. ครู นักเรียนและบุคลากรสามารถนำพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำห้องส้วมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

๒. พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

ก่อนการพัฒนา

๑. ครูผู้รับผิดชอบการกำกับดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยตลอดจนมารยาทในการ

รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะไม่ต่อเนื่อง

๒.ผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารขาดความตระหนักในการนำวัตถุดิบบางส่วนที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค

๓. สถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหารยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

หลังการพัฒนา

๑. ครูผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้เกิดเรื่องความสะอาด ปลอดภัยตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการรับประทานอาหารที่พึงประสงค์ทุกประการ

๒. ผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดครบทุกคน

๓. สถานประกอบและจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและมีความยั่งยืนตลอดไป

๔. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ

๕. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตตามสัดส่วนที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

๓. พัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ก่อนการพัฒนา

๑. ครู นักเรียนขาดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงามและเกิดความปลอดภัย ในโรงเรียน

๒. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลของผู้รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อมไม่ต่อเนื่อง

๓. ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบางส่วน อาทิเช่น สภาพบริเวณอาคาร สถานที่ยังไม่สะอาด ร่มรื่น และสวยงามตลอด

๔. ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครบทุกข้อ

หลังการพัฒนา

๑. ครู นักเรียนเกิดความตระหนักและเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบร่มรื่น สวยงามและเกิดความปลอดภัย

๒. มีการกำกับ ติดตามและประเมินการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๓. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในทุกด้านให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทุกข้อ

๔ พัฒนาห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ก่อนการพัฒนา

๑. ครู นักเรียนขาดความตระหนักและเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสภาพห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ

๓. ห้องปฏิบัติการไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเท่าที่ควร

หลังการพัฒนา

๑. ครู นักเรียน มีความตระหนักและเอาใจใส่ในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการทุกห้องอย่างชัดเจน

๒. มีการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและมีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนด

๓. ห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกข้อ

๔. ครูและนักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนมากขึ้น

๕. นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และเกิดทักษะจากการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น

๒. พัฒนาครูและบุคลากร

ก่อนการพัฒนา

๑. ครูและบุคลากรมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับน้อย

๒. ครูและบุคลากรมีการควบคุม กำกับดูแลและเอาใจใส่การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับน้อย

๓. ครูและบุคลากรบางส่วนมีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ในระดับน้อย

๔. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในโรงเรียนระดับ น้อย

หลังการพัฒนา

๑. ครูและบุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น

๒. ครูและบุคลากรให้ความเอาใจใส่ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

๓. ครูและบุคลากรสามารถนำแนวปฏิบัติในการดูแลส่งเสริมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี

๔. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสุขภาพที่โรงเรียนจัดเพิ่มมากขึ้น

๓. พัฒนาผู้เรียน

ก่อนการพัฒนา

๑. นักเรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักและความสำคัญในการปฏิบัติตนตามตัวชี้วัดในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง

๒. นักเรียนบางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในระดับน้อย

หลังการพัฒนา

๑. นักเรียนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพตนเองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

๒. นักเรียนดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองและส่งเสริมสุขภาพผู้อื่นอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

๓. นักเรียนสามารถนำแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ในการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบและประเมินผลก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และตรวจสอบความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาให้สามารถดำเนินการสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบและประเมินผลได้ใช้เครื่องมือและสถิติในการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนา

แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ตัวชี้วัดที่ ๑๕ โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตัวชี้วัดที่ ๑๘ โรงเรียนผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ศิริธร : [29 ส.ค. 2559 เวลา 20:54 น.]
อ่าน [3326] ไอพี : 172.31.21.43, 202.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,524 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 9,870 ครั้ง
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่

เปิดอ่าน 12,438 ครั้ง
ยาตีกันอันตราย
ยาตีกันอันตราย

เปิดอ่าน 12,695 ครั้ง
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!

เปิดอ่าน 9,197 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

เปิดอ่าน 15,625 ครั้ง
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เปิดอ่าน 96,073 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal):  กติกาข้อ 8  ระยะเวลาของการแข่งขัน
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขัน

เปิดอ่าน 22,069 ครั้ง
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"

เปิดอ่าน 13,971 ครั้ง
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น

เปิดอ่าน 23,438 ครั้ง
Mambo Opensource คืออะไร
Mambo Opensource คืออะไร

เปิดอ่าน 9,548 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 27,237 ครั้ง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 9,939 ครั้ง
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

เปิดอ่าน 106,196 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

เปิดอ่าน 24,326 ครั้ง
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย

เปิดอ่าน 11,322 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
เปิดอ่าน 910,377 ครั้ง
แบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มทางราชการ
เปิดอ่าน 25,819 ครั้ง
คำศัพท์ OOP
คำศัพท์ OOP
เปิดอ่าน 36,992 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4
เปิดอ่าน 8,349 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ