ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) โรงเรียนวิมุต

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS

(English for Integrated Studies) โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์ สมพล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) เป็นกระบวนการพัฒนาที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ สารสนเทศและเทคโนโลยี โดยบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ โดยครูชาวไทยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบพื้นฐานในชั้นเรียน (Classroom English) ควบคู่กับการใช้คำถาม Wh /Yes /No กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อกระจายโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ได้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการ(Action Research) ดำเนินการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และการสอนงาน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจำนวน 4 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกการประชุม จำนวน 2 ฉบับ แบบทดสอบผลวัดความรู้ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างละ 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ แบบสังเกต จำนวน 3 ฉบับ แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 2 ฉบับ และแบบประเมินชิ้นงาน จำนวน 1 ฉบับ การจัดกระทำและการตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และนำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนาบุคลากร ครูผู้ร่วมวิจัย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) และยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) และยังไม่สารรถนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) สู่การปฏิบัติจริง เมื่อได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน พบว่า ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) แต่ยังมีครูผู้ร่วมวิจัยบางคน ยังขาดทักษะและความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) และการนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ไปสู่การปฏิบัติจริงยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร ต้องดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การสอนงาน เพื่อช่วยเหลือครูผู้ร่วมวิจัยอีก 1 คน ในการสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ยังมีปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ของครูผู้ร่วมวิจัยได้อย่างแท้จริง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสารสนเทศและเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น และส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และการสอนงาน ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสารสนเทศและเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น และทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นข้อสนเทศสำหรับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ต่อไป

โพสต์โดย กิตติศักดิ์ สมพล : [4 ก.ย. 2559 เวลา 12:30 น.]
อ่าน [2183] ไอพี : 202.29.44.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 5,153 ครั้ง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง

เปิดอ่าน 18,868 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2

เปิดอ่าน 13,569 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 14,745 ครั้ง
พี่น้องร่วมสาบาน
พี่น้องร่วมสาบาน

เปิดอ่าน 11,771 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 18,669 ครั้ง
PHP Multi Elearning II
PHP Multi Elearning II

เปิดอ่าน 42,486 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 8,479 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 12,422 ครั้ง
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 12,451 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 10,671 ครั้ง
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ

เปิดอ่าน 209,305 ครั้ง
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี

เปิดอ่าน 17,310 ครั้ง
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 28,116 ครั้ง
รวมวิธีทำกระทงแบบใหม่ๆ เป็นมิตรกับธรรมชาติ
รวมวิธีทำกระทงแบบใหม่ๆ เป็นมิตรกับธรรมชาติ

เปิดอ่าน 117,110 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 66,434 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)

เปิดอ่าน 8,183 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 21,853 ครั้ง
หีบพระศพ
หีบพระศพ

เปิดอ่าน 59,668 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 8,971 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ