ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวังน้ำ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

ผู้วิจัย นายพิชิต จรูญกิจพิศาล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียน

วังน้ำเขียวพิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ คือ ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ ลักษณะสำคัญของรูปแบบ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา กระบวนการนิเทศ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ เป้าหมายและสภาพ

การบรรลุเป้าหมาย ลักษณะสำคัญของรูปแบบ ชื่อว่า พีทีทีซีอาร์ (PTTCR Model) ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้น คือ การวางแผน (Planning) การอบรม (Training) การปฏิบัติ (Take Action) การให้คำปรึกษา (Couching) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบตามมาตรฐาน โดยภาพรวมเท่ากับ 0.89 และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานการใช้ประโยชน์ เท่ากับ 0.91 มาตรฐานความเป็นไปได้ เท่ากับ 0.80 มาตรฐาน

ความเหมาะสม เท่ากับ 0.90 และมาตรฐานความถูกต้อง เท่ากับ 0.90

2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม พบว่า 1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ

2) สมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัย เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.03, = 0.91) ด้านการปฏิบัติการวิจัย เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.97) และด้านจิตวิจัย เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.94) 3) ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดี ถึง ระดับดีมาก จำนวน 23 เรื่อง จากทั้งหมด 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.87 4) ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43) และ 5) รูปแบบการนิเทศฯ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31 และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานการใช้ประโยชน์ และมาตรฐานความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.44 , ค่าเฉลี่ย = 4.52, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.34) ส่วนมาตรฐานความเป็นไปได้ และมาตรฐานความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59 , ค่าเฉลี่ย = 4.17,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48)

โพสต์โดย พิชิต : [8 ก.ย. 2559 เวลา 05:39 น.]
อ่าน [3873] ไอพี : 49.48.99.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 109,732 ครั้ง
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

เปิดอ่าน 19,532 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 27,371 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 10,534 ครั้ง
หนุ่มๆ ควรเลือกใส่สีเสื้อ สีไหนดี?
หนุ่มๆ ควรเลือกใส่สีเสื้อ สีไหนดี?

เปิดอ่าน 14,299 ครั้ง
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

เปิดอ่าน 19,128 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

เปิดอ่าน 14,960 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ

เปิดอ่าน 11,785 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เปิดอ่าน 12,298 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 10,934 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 22,601 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง

เปิดอ่าน 20,958 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 26,827 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554

เปิดอ่าน 16,562 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 5,437 ครั้ง
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว

เปิดอ่าน 14,343 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
เปิดอ่าน 65,216 ครั้ง
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
เปิดอ่าน 14,834 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
เปิดอ่าน 19,506 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
เปิดอ่าน 8,083 ครั้ง
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ