ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙สำน

๑. ความสำคัญของผลงาน

๑.๑ ความสำคัญสภาพปัญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ความมุ่งหมายและหลักการศึกษากำหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับของการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับ มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข ที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เกิดสังคมคุณภาพ ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่เอื้ออาทร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนด้านคุณธรรมคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต

ภายใต้วิสัยทัศน์”สพฐ.” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข โดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ“โรงเรียนสุจริต”การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนไทยในชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเยาวชนไทย ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๗ ปัจจุบันมีนักเรียน

ทั้งสิ้น ๒,๒๗๙ คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไป และโยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัด นักเรียนส่วนใหญ่ จึงถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้อง ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนบุตรหลานและมิได้ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาเท่าที่ควร เพราะมีปัญหาในด้านของเศรษฐกิจ การแข่งขันในการประกอบอาชีพ แนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำลง จากการสำรวจวิเคราะห์พบว่า มีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้น ที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม ปัญหาวิกฤติเหล่านี้คือความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ทำให้นักเรียนขาดจิตสำนึกในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความสนใจ

และได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและปลูกฝังการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๑ พบว่า วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระและสามารถนำมาจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำรงตนให้เป็นพลเมืองและพลโลก ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ข้าพเจ้าจึงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง หน้าที่พลเมืองคือเรื่องของเราโดยบูรณาการกิจกรรมในวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับชั้น ม. ๑ เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับหลักการในการจัดการศึกษาและนโยบายของรัฐ เพื่อมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

๑.๒ แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

๑) กำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาความเป็นหน้าที่พลเมืองของผู้เรียนให้สอดคล้อง

และเท่าทันที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคมไทย โดยมีแนวทางคือ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ตามนโยบาย ทิศทางและการวางแนวทางที่สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สามารถ นำไปปฏิบัติได้จริง กำหนดแผนดำเนินงาน และกำหนดแผนควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๒) ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนารูปแบบการสอน ให้นักเรียนมีค่านิยม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ กระบวนการในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองให้เกิดขึ้นกับนักเรียน อย่างเป็นระบบ

มีแนวทาง คือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวิชาหน้าที่พลเมือง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ วางแผนการจัดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน คัดกรองผู้เรียน พฤติกรรม สภาพครอบครัว จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ได้รู้สภาพที่แท้จริงของนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อยตามห้องเรียน สอบถามความต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมความประสงค์ที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านใดของบุตรหลาน เพื่อจะได้จัดกระบวนการส่งเสริมหรือปรับแก้ไขให้ถูกทาง และในด้านการสอนเน้นสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี

๓) การปรับกระบวนทัศน์การสอน เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางคือ จัดการสอนหน้าที่

พลเมืองในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด ชุมชน องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง ติดต่อสื่อสาร เพื่อแพร่กระจายความรู้ รณรงค์สร้างความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นพลเมืองที่ดี จัดระบบการเรียนรู้และกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย

๒.๑ เพื่อจัดกิจกรรมแบบบูรณาการส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่ดี

นำไปสู่การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

๒.๑ เพื่อให้นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก

ตามหลักสูตร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

๒.๓ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น ม.๑ จำนวน ๓๒๐คน

เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้น ม.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก มีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน

๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

๓.๑ การออกแบบผลงาน / นวัตกรรม

“หน้าที่พลเมืองคือเรื่องของเรา” ได้จัดกิจกรรมบูรณาการให้นักเรียนในวิชาหน้าที่

พลเมือง ดังนี้

๑. กิจกรรมช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ รู้รักความสะอาด สามัคคี การทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีครูที่ปรึกษาตามชั้นเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ช่วยดำเนินการตรวจสอบความสะอาด ต่อจากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมเชิญธงชาติ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณ

- กิจกรรมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ วันละคำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- กิจกรรมพบปะกับครูเวร/ผู้บริหารการโรงเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำวัน เดินแถวเข้าห้องเรียน

- กิจกรรมโฮมรูมพบครูที่ปรึกษา ครูพ่อ /ครูแม่ / ตกแต่งพัฒนาห้องเรียน/อบรมคุณธรรม/ติดตามความประพฤติ การแต่งกาย งานการเรียนของนักเรียน เป็นต้น

๒. กิจกรรมช่วงพักกลางวัน

- กิจกรรม “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการอ่านหนังสือและบันทึกการอ่าน กิจกรรมทายปัญหา กิจกรรมแผ่นพับเกร็ดความรู้ กิจกรรมสืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ท

๓. กิจกรรมช่วงเย็นก่อนกลับบ้าน

- กิจกรรมเวรทำความสะอาดห้องเรียน

- กิจกรรมท่องสูตรคูณ/ท่องบทอาขยาน/ทบทวนคำขวัญ ปรัชญาโรงเรียน/ฟังเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ

- นักเรียนพร้อมกันที่หน้าเสาธงครูเวรประจำวันอบรมคุณธรรมทบทวนการปฏิบัติหน้าต่างๆ ของนักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน การมาโรงเรียนวันต่อไป กล่าวลาครู และเดินแถวกลับบ้าน

๔. จัดกิจกรรมวันสำคัญ ได้ดำเนินการให้นักเรียนร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนายังสถานที่ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และกิจกรรมทำบุญพร้อมถวายภัตตาหารเพลที่วัด เช่น แห่เทียนพรรษา ทอดกฐินผ้าป่า

๒. วันสำคัญของชาติ พระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้แก่ วันวชิราวุธ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีลอยกระทง วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์ และการเดินรณรงค์ตามโอกาสวาระต่างๆ

๕. กิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนและตามนโยบาย

ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมการปฐมนิเทศ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมกีฬาอำเภอ กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยความเป็นผู้นำเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมชุมนุมต่างๆ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปรับวิถีชีวิตและต้านยาเสพติด กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรม big cleaning day กิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยจราจร เป็นต้น

๓.๒ การดำเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA)

ขั้นที่ ๑. ขั้นเตรียมการ (PLAN) วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ สร้างความตระหนักวางแผนในการ

บริหารจัดการ กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย แผนการจัดกิจกรรม

ขั้นที่ ๒. ขั้นดำเนินการ (DO) ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตร และกิจกรรมตามนโยบาย

ขั้นที่ ๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (CHECK) การตรวจสอบติดตามประเมินผล

การดำเนินงานการจัดกิจกรรม ปรับปรุง / แก้ไข / วิจัยพัฒนา

ขั้นที่ ๔. ขั้นสรุปและรายงาน (ACTION) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่และพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ครูต๊ะ ท่าหลา : [13 ก.ย. 2559 เวลา 22:17 น.]
อ่าน [3962] ไอพี : 182.52.139.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,032 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 8,583 ครั้ง
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน

เปิดอ่าน 45,200 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 7,586 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนแล้วรวย
เคล็ดลับเรียนแล้วรวย

เปิดอ่าน 12,117 ครั้ง
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า

เปิดอ่าน 4,250 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เปิดอ่าน 106,436 ครั้ง
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 14,584 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 28,316 ครั้ง
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้

เปิดอ่าน 334,710 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 11,494 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 8,989 ครั้ง
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก

เปิดอ่าน 59,363 ครั้ง
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ

เปิดอ่าน 10,649 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้

เปิดอ่าน 18,831 ครั้ง
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 129,947 ครั้ง
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)
เปิดอ่าน 15,555 ครั้ง
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 22,873 ครั้ง
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"
เปิดอ่าน 17,380 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
เปิดอ่าน 16,295 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ