ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ผู้วิจัย         ตระกูล บุญชิต 

ตำแหน่ง     ครู  ชำนาญการพิเศษ 

สังกัด         ตระกาศประชาสามัคคี อำเภอกันทรลักษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ปีที่พิมพ์      2557

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ  7 ขั้น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม  วิชาชีววิทยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ  1)ศึกษาสภาพบริบทและความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้โดยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2)สร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244  และ  3)ทดลองใช้และประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244

                  วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย  การวิจัยช่วงที่ 1  ศึกษาสภาพบริบทและความต้องการจำเป็นในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยช่วงที่ 2 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4  ว33244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และการวิจัยช่วงที่ 3 การทดลองใช้ และประเมินผลชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  44  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (simple  random sampling)   เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย  1)แบบสอบถามความพร้อมของบริบทโรงเรียนในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2)แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   3)ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244  จำนวน  6  ชุด  4)แบบประเมินความสอดคล้องของชุดการเรียนรู้กับหลักการ  ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  5)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง    และ  6)  แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น    โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ  ได้แก่  ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  และดัชนีประสิทธิผล  EI  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                  1. สภาพความพร้อมด้านบริบทเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄=  4.51)  และความต้องการจำเป็นในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄=  4.54)  2.  โดยภาพรวมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄= 4.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าทั้ง  3  ด้าน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  นอกจากนี้ผู้วิจัยดำเนินการการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบรายบุคคล พบว่า  ชุดการเรียนรู้ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ  60.56 และผลการหาประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 61.11  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 60/60  และการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบกลุ่มย่อย พบว่า  ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 69.44และผลการหาประสิทธิภาพผลลัพธ์  (E2) มีค่าเท่ากับ 70.74  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 70/70 3.  ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 4 ว33244 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พบว่า  การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ ภาคสนาม  ผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 80.61  และผลการหาประสิทธิภาพผลลัพธ์  (E2) มีค่าเท่ากับ 80.90  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ 80/80  ส่วนผลการประเมินผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  รายวิชาเพิ่มเติม  วิชาชีววิทยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  มีประสิทธิภาพสามารถทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ที่ร้อยละ 59.90  และนักเรียนพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบสืบเสาะ 7 ขั้น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   โดยภาพรวมที่ระดับมากที่สุด (x̄= 4.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

โพสต์โดย krutee400 : [20 ก.ย. 2559 เวลา 08:26 น.]
อ่าน [1834] ไอพี : 10.10.10.26, 110.77.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ