ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F  (seven E plus F) วิชาชีววิทยา 3  ว32243  กลุ่มสาระการเรีย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F)

วิชาชีววิทยา 3 ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย ตระกูล บุญชิต

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน ตระกาศประชาสามัคคี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่พิมพ์ 2559

----------------------------------------------------------------------------------

การวิจัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) วิชาชีววิทยา 3 ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1)ศึกษาสภาพบริบทและความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้รูปแบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3)ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ 4)ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1)การศึกษาสภาพบริบทและความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้รูปแบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3)การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

และ 4)การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1)แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพบริบทและความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 2)แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4)แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5)แบบสังเกตการเรียนรู้แบบตรวจสอบรายการ 6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา 3 ว32243 7)แบบบันทึกการสนทนา AAR ร่วมกับนักเรียน และ 8)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และดัชนีประสิทธิผล EI ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. สภาพบริบทและความต้องการจำเป็นความในการเรียนรู้รูปแบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51) ทั้งนี้จากผลการศึกษาสภาพบริบทและความต้องการจำเป็นความในการเรียนรู้รูปแบบ 7E + F (seven E plus F) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งการสอบถามและการสัมภาษณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่า สภาพบริบทของโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้แบบใหม่และนักเรียนมีความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามแนวคิดที่ผู้วิจัยนำเสนอ

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) วิชาชีววิทยา 3 ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยนำเอาข้อมูลจากสอบถามและการการสัมภาษณ์ในตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อเนื่อง และดำเนินการพัฒนารูปแบบโดยนำรูปแบบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน มีความเหมาะสม เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวกำหนดให้มีองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 1)หลักการ 2)วัตถุประสงค์ 3)การดำเนินการ 4)การประเมินผลรูปแบบ และ 5) เงื่อนไขความสำเร็จ

3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการเตรียมการเรียนรู้มาจากบ้านล่วงหน้า เมื่อมาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนสามารถโต้ตอบอภิปรายร่วมกับครูผู้สอนและเพื่อนนักเรียนเองในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถสรุปความรู้จากการเรียนได้อย่างดี ส่งผลให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100

4. โดยภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) วิชาชีววิทยา 3 ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.54) ผลการทดลองใช้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) วิชาชีววิทยา 3 ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่า E1 = 80.59 และมีค่า E2 = 80.97 ซึ่งสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) วิชาชีววิทยา 3 ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F(seven E plus F) วิชาชีววิทยา 3 ว32243 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ .69 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้นี้มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 นอกจากนี้จากการสนทนากลุ่มย่อย (AAR) ร่วมกับนักเรียน พบว่า ประเด็นความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) พบว่า นักเรียนในฐานะผู้ใช้และได้รับผลกระทบทั้งประโยชน์และผลกระทบด้านอื่น ๆ จากรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า การเรียนในรูปแบบนี้เป็นการเรียนที่มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ศาสตร์ต่าง ๆ มีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีทักษะในการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ต่อไป และประเด็นด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E + F (seven E plus F) อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.54)

โพสต์โดย krutee400 : [20 ก.ย. 2559 เวลา 13:51 น.]
อ่าน [2012] ไอพี : 10.10.10.26, 110.77.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ