ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ประเมิน นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ อำเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

การประเมินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการสร้างนักเรียน สู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ประเมินผลผลิตของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ประเด็นคือ 4.1) เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ก่อนและ หลังการดำเนินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.2) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 4.3)ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียน เบญจประชาสรรค์ โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ที่ศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 81 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 72 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมินและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ และการทดสอบค่า t - test แบบ Dependent ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลกรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรการบริหารของโครงการและความรู้ เรื่อง แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า

4.1 การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ เรื่อง แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์เรื่อง แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียนทั้ง 8 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนและผู้ปกครองพบว่า นักเรียน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม

4.3 การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. การประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนเบญจประชาสรรค์โดยประยุกต์ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน และนักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม นำความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงสมควรให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไป

โพสต์โดย เสือ : [29 ก.ย. 2559 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [1337] ไอพี : 110.77.219.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ