ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางตรึงใจ สีหะมงคล ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการ เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนา รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในประเด็น ดังนี้ 3.1 เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณ 3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3.3 ศึกษาทักษะการท างานร่วมกันของ นักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 17 คน และ นักเรียน จ านวน 12 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา กลุ่ม 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในระยะที่ 2 (Pilot study) คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 37 คน จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ห้อง จ านวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 11 แผน 3) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ สมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples )

ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ 1 ผลการศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการในด้านการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณในระดับปานกลาง (x̅=2.72 SD.=0.25) และ ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับมากที่สุด (x̅=4.56 SD.=0.17) ระยะที่ 2 พบว่าผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ที่สุด (x̅=4.61 SD.=0.11) และประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( E1/E2 ) เมื่อค านวณจากการทดสอบวัด ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 83.76/81.17 และประสิทธิภาพ ของรูปแบบเมื่อค านวณจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( E1/E2 ) มีค่าเท่ากับ 83.76/82.43 ระยะที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการ จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น มีทักษะการท างานร่วมกันในระดับ ดีมาก

โพสต์โดย อิ๊ด : [3 พ.ย. 2559 เวลา 21:05 น.]
อ่าน [2028] ไอพี : 223.205.233.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ