ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นายรักสันติ์ ยางธิสาร การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

ผู้วิจัย นายรักสันติ์ ยางธิสาร

สถานศึกษา โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 2) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพคู่มือการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 3) เพื่อทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียน

สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม และ 4) เพื่อประเมินผลการพัฒนา การบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2557 แยกตามประเภท โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นครู จำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ใช้ประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมีจำนวนประชากรเท่ากัน กลุ่มละ 807 คน ใช้วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ในตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (Krejcie and Morgan, 1970 : 608 ; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 40) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบจับสลาก (Lottery Random Sampling) รายชื่อนักเรียนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน จำนวน 262 คน และได้ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 262 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนตามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่ จับสลากได้ รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 589 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 แบบประเมินคุณภาพคู่มือ การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน กุงเจริญพิทยาคม สำหรับครู จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมจากการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน จำนวน 18 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 แบบประเมินคุณภาพนักเรียนจากการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 แบบสอบถามผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

1.1 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.55 , S.D. = 0.46) ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม พบว่า

มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.62 , S.D. = 0.42) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.57 , S.D. = 0.37) และ ตามความคิดเห็น ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.62 , S.D. = 0.47)

2. การพัฒนาและหาคุณภาพคู่มือการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

2.1 การประเมินคุณภาพคู่มือการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นครูโดยรวม พบว่า มีความถูกต้อง เหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.65 , S.D. = 0.48)

2.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นครูโดยรวม พบว่า มีความถูกต้อง เหมาะสม

อยู่ในระดับมาก (x- = 4.47 , S.D. = 0.51)

3. หลังทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

3.1 ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมจากการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวม มีผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (x- = 4.46 , S.D. = 0.53)

3.2 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนจากการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวม มีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.52 , S.D. = 0.56) ตามความคิดเห็นของครูโดยรวม มีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.54 , S.D. = 0.51) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวม มีคุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x- = 4.48 , S.D. = 0.59) และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม มีคุณภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (x- = 4.49 , S.D. = 0.52)

3.3 ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.55 , S.D. = 0.45) ตามความคิดเห็น ของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวม มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = 0.40)

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม มีผลการดำเนินงาน

อยู่ในระดับมาก (x- = 4.50 , S.D. = 0.51)

4. ผลการประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

4.1 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหารสถานศึกษา จากการสนทนากลุ่ม แสดงความคิดเห็นจากการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สรุปผลการสนทนายืนยันมีคุณภาพ และมีความสอดคล้องเหมาะสม

4.2 ผลความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.60 , S.D. = 0.44)

4.3 ผลงานรางวัลและเกียรติบัตรที่โรงเรียน และนักเรียนได้รับจากการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 - 2558 มีทั้งหมด 63 รายการ

โพสต์โดย รักสันติ์ ยางธิสาร : [20 พ.ย. 2559 เวลา 16:03 น.]
อ่าน [2546] ไอพี : 1.10.250.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,756 ครั้ง
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube

เปิดอ่าน 15,081 ครั้ง
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"

เปิดอ่าน 11,295 ครั้ง
คลิปบรรยากาศพบกันระหว่าง สพฐ.และสภาการศึกษาทางเลือกไทยกรณียุบ ร.ร.ขนาดเล็ก
คลิปบรรยากาศพบกันระหว่าง สพฐ.และสภาการศึกษาทางเลือกไทยกรณียุบ ร.ร.ขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 12,513 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 10,715 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 52 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 52 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 25,396 ครั้ง
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป

เปิดอ่าน 14,127 ครั้ง
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?

เปิดอ่าน 10,922 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 14,274 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 22,091 ครั้ง
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด

เปิดอ่าน 31,259 ครั้ง
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 12,377 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 16,630 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา

เปิดอ่าน 23,735 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย

เปิดอ่าน 9,319 ครั้ง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,018 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 56,903 ครั้ง
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน

เปิดอ่าน 12,160 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 61,891 ครั้ง
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์

เปิดอ่าน 13,131 ครั้ง
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ