ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)

ผู้วิจัย นางวาสนา ผาสุข

ปีการศึกษา 2558

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่) 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)ในด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาพัฒนาการของทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 3) ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) จำนวนนักเรียน 34 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การทดลอง จำนวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบประเมินทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบไม่อิสระและแบบอิสระ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำไปใช้กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน 1) เตรียมพร้อม (W: Watch out) 2) แสวงหาความรู้ใหม่ (a: adherence) 3)ฝึกทักษะ (s: schooling) 4) สรุป (n: novelty)5) ขั้นนำไปใช้ (a: apply) ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมเท่ากับ84.85/86.40

2. หลังการเรียนการเรียนสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่) นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .01

3. หลังการเรียนการเรียนสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .01

4. ทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาของนักเรียนในช่วงระหว่างเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)พัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างเรียน

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย Wasna Modelเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่)อยู่ในระดับมากที่สุด

6. ผลการขยายผล พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01ทักษะการอ่าน การเขียน และการแสดงออกทางภาษาพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

Title: The development of language teaching Thai Wasna Model.To develop the skills

of reading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3

Thesaban 2 School (Banhatyai)

Researcher:Wasana Phasuk

Year: 2558

This research purposes.1) development oflanguage teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai). 2) The effectiveness of the model for teachinglanguage teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai). Skills in reading, writing and expressive language development skills of reading, writing and language expression. Achievement And satisfaction of students who have to take the form of teaching. 3) Expanding the use ofthe model for teachinglanguage teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai). The sample used in this research is the studentsof thePrathomsuksa 3/4 Thesaban 2School (Banhatyai).The student, 34. The sample used in this research was expandedstudentsof thePrathomsuksa 3Thesaban 2School (Banhatyai). Which are not the samples used in the experiment. The student, 30. Tools used in research forms language teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai), Manual models of teaching, Assessment skills of reading, writing and language expression.Test achievement And satisfaction of students who have to take the form of teaching to analyze the data toaverage. The standard deviation No free and independent statistics, percentage and content analysis.

The research found that

1. Forms language teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai). Consists of three components: a component-oriented principles and objectives. Composition, process conditions and components deployed. The teaching process five steps: 1) preparation (W: Watch out) 2) acquiring new knowledge (a: adherence) 3) practice (s: schooling) 4) Conclusion (n: novelty) 5) to apply. (a: apply) the performance of teaching overall was 84.85 / 86.40.

2. After-school classes taught using aforms language teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai). Students with reading, writing and language expression was significantly higher than the previous record level. 01.

3. After-school classes taught using aforms language teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai). Student achievement higher than the previous level of statistical significance. 01.

4. Reading, writing and language expression of students during class usingaforms language teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai)developed during the study.

5. Satisfaction of students who have to use ausingaforms language teaching Thai Wasna Model.To develop the skills ofreading, writing and language expression.Students of thePrathomsuksa 3 Thesaban 2School (Banhatyai) are at the highest level.

6. Results showed that after the extension of teaching by using teaching. Students with reading, writing and language expression. Achievement Higher than the previous significant statistically. 01 in reading, writing and expressive language development during school. And student satisfaction with teaching style, overall, are at the highest level.

โพสต์โดย ครูดี : [30 ธ.ค. 2559 เวลา 09:41 น.]
อ่าน [3489] ไอพี : 110.164.204.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,816 ครั้ง
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้

เปิดอ่าน 25,742 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 73,064 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 33,032 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 103,118 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม

เปิดอ่าน 10,769 ครั้ง
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"

เปิดอ่าน 165,450 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 20,759 ครั้ง
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
ทำไมจึงเรียกขนมจีน

เปิดอ่าน 13,490 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง

เปิดอ่าน 11,271 ครั้ง
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ

เปิดอ่าน 10,645 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 83,480 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 58,938 ครั้ง
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?

เปิดอ่าน 20,082 ครั้ง
24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล

เปิดอ่าน 155,883 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

เปิดอ่าน 19,389 ครั้ง
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
เปิดอ่าน 30,955 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
เปิดอ่าน 9,102 ครั้ง
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
เปิดอ่าน 27,070 ครั้ง
หมอชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล
หมอชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล
เปิดอ่าน 8,349 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ