ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (

ชื่อรายงาน รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน ปัฐติกา ปาริจฉัตต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ปีการศึกษา 2559

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ที่เรียนด้วยแบบฝึก

เสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 33 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ฉบับ

ได้แก่ 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ข้อ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ข้อ

และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ

การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานใช้รูปแบบการศึกษา One Group Pre-test Post-test Design

ซึ่งผู้รายงานเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษ

จำนวน 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 Introduction to Adjectives จำนวน 5 ชั่วโมง

เล่มที่ 2 Equative Adjectives จำนวน 2 ชั่วโมง เล่มที่ 3 Comparative Adjectives

จำนวน 4 ชั่วโมง เล่มที่ 4 Superlative Adjectives จำนวน 5 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที

แบบ Dependent Samples t-test

ผลการศึกษาพบว่า

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม

เท่ากับ 80.37/ 82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ที่เรียน

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ (Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตรหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ

(Comparison of Adjectives) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

( X-bar = 4.40, S.D. = 0.67 )

โพสต์โดย ปัฐติกา ปาริจฉัตต์ : [17 ม.ค. 2560 เวลา 17:08 น.]
อ่าน [2160] ไอพี : 223.207.51.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ