ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (English Program) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเส

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (English Program) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และ ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ( English Program) ในโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ในด้านความพร้อมการดำเนินการ และผลการดำเนินการตามโครงการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้กรอบการประเมินตามแบบจำลองซิป และศึกษากับผู้บริหาร ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบประเมินตามแบบประเมินซิป และแบบศึกษาเอกสาร

ผลการวิจัย พบว่า

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2549 พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น

เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ครูผู้สอน นักเรียน อาคารสถานที่ด้านห้องปฏิบัติการห้องฝึกปฏิบัติ ห้องสมุด สื่อวัสดุอุปกรณ์

ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม และความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นส่วนมาก

อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านบุคลิกภาพของครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก

ในส่วนความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่าด้านปัจจัยเบื้องต้นมีความเหมาะสมและความพร้อม ส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ด้านนักเรียน อยู่ในระดับมาก

สำหรับนักเรียนในภาพรวมนักเรียนมีความเห็นต่อความเหมาะสมและความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น ส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก

ส่วนผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการในภาพรวมมีความเห็นต่อความเหมาะสมและความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น ส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านนักเรียน และด้านห้องสมุด

อยู่ในระดับมาก

3. การประเมินด้านกระบวนการ

ด้านสภาพการปฏิบัติผู้บริหารมีความเห็นตรงกัน (ร้อยละ 100) ว่าได้มีการปฏิบัติ ส่วนผลการปฏิบัติผู้บริหารมีความพึงพอใจ ในเรื่อง การแต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดยกเว้นภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การจัดครูไทยเข้าสังเกตการสอนควบคู่กับครูต่างชาติทุกคาบสอน การประเมินผลการเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำแผนการพัฒนาครูไทย ให้สอนภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา การตรวจสอบคุณสมบัติครูต่างชาติ การทำสัญญาจ้างครูต่างชาติผ่านบริษัท การกำหนดบทลงโทษกรณีครูต่างชาติละเมิดสัญญา มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด

4. สภาพปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารโครงการด้านการเตรียมความพร้อม

ด้านครู ครูต่างชาติที่มีคุณภาพหายาก เปลี่ยนครูบ่อย การจ้างครูต่างชาติบางครั้งต้องจ้างสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามระเบียบทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติ สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือโดยเฉพาะครูจากกลุ่มสาระอื่นๆที่ไม่ใช่ครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศต้องให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

ด้านนักเรียน พื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะทางด้านภาษา การปรับตัวในเรื่องการแบ่งแยกนักเรียนในโครงการกับนักเรียนปกติ ต้องพยายามลดช่องว่าง

ด้านสถานที่ ห้องเรียนเพียงพอแต่คับแคบ ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนใช้ไม่พอเพียง

ด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายไม่สะดวก หากต้องบริหารจัดการตามระเบียบพัสดุเพราะนำเงินเข้าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแยกจากการบริหารจัดการตามปกติ ต้องมีบุคลากรทำหน้าที่เฉพาะ

ด้านการจัดการเรียนการสอน การสอนไม่ต่อเนื่องเพราะขาดครูเจ้าของภาษาบ่อยๆ นักเรียนฟังครูต่างชาติไม่เข้าใจ นักเรียนยังคงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมากกว่าภาษาอังกฤษ ครูไทยและครูต่างชาติมักจะไม่เข้าใจกันในการทำงาน เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการประเมินผล ประเมินผลยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วม ขาดการประเมินอย่างหลากหลาย ในส่วนครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติในเรื่องวิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การสนับสนุนของผู้บริหาร การสอนเสริม การแนะแนว การพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมของผลการประเมินทุกด้านมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านการนิเทศ มีการปฏิบัติในระดับมาก

สำหรับนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติในด้านวิธีการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน การวัดผลประเมินผล การจัดสอนเสริม การแนะแนว ในภาพรวมของผลการประเมินส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

ส่วนผู้สำเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติในเรื่องการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน การวัดผลประเมินผล การจัดสอนเสริมและการแนะแนว ในภาพรวมผลการประเมินส่วนใหญ่ ผู้สำเร็จการศึกษาเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

5. การประเมินผลผลิต

ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ โดยมีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการมีระดับความพร้อมความสามารถตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ความสามารถในการใช้ภาษา ความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ จุดมุ่งหมายของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ในด้านผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการทั้ง 5 ประการ อันได้แก่ การส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านนักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานระดับสากลในสภาพสังคมไทย และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าประสบผลสำเร็จในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าประสบผลสำเร็จในระดับมาก

ในส่วนของครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการตามโครงการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นในเรื่อง

ความรู้และทักษะในวิชาสามัญ ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพ มีค่านิยมเป็น ผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค มีความเข้าใจสภาพและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิใจในการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน อนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาของครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการตามโครงการ มีความสามารถในการใช้ภาษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะทักษะในการฟัง อ่าน พูดภาษาอังกฤษ และความสามารถในการจัดทำรายงานหรือนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุด

ส่วนในเรื่องความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น การซักถามปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ และสมัครแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส มีความคิดเห็นว่าผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นตามจุดมุ่งหมายทั้ง 5 ประการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่างมีคุณภาพ มีความคิดอยู่ในระดับมาก สำหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีผลสรุปการประเมิน ดังนี้

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการจัดทำรายงานหรือนำเสนองาน นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของโครงการมีความสามารถในระดับมากที่สุด

ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน ผู้เรียนมีความสามารถในระดับมากที่สุด ส่วนทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก

ด้านความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ การแสดงออกในที่ชุมชนการพูดโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษการซักถามปัญหาเป็นภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษกับครูและผู้อื่นเมื่อมีโอกาสกล้าสนทนากับชาวต่างชาติ

ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อผลผลิตของโครงการคือตัวผู้เรียนเองว่า มีความสามารถในด้านความเชื่อมั่นดังกล่าวในระดับมากที่สุด ยกเว้นในเรื่องการสมัครแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส มีความสามารถในระดับมาก

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของโครงการ สรุปผลดังนี้ ในภาพรวมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นในเรื่อง ความรู้และทักษะในวิชาสามัญ ความทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพ

มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค มีทักษะและความสามารถในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีความเข้าใจสภาพและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิใจในการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน ผู้เรียนมีคุณลักษณะในระดับมาก

ส่วนความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทั้ง 5 ประการ ในระดับมากที่สุด

สำหรับความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการจัดทำรายงานหรือนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการมีความสามารถในระดับมากที่สุด

ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการมีความสามารถในภาพรวมในระดับมากที่สุด ยกเว้นทักษะในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

ด้านความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ ในภาพรวมผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการมีความสามารถในระดับมากที่สุด ยกเว้น กล้าแสดงออกในที่ชุมชน และสมัครแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส มีความสามารถในระดับมาก

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ในภาพรวมผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นคุณลักษณะในด้าน

ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพ มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค มีความเข้าใจสภาพและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทรรศนะที่ดีต่อสัมมาอาชีพทุกอาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภูมิใจในการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน มีคุณลักษณะในระดับมาก

สำหรับความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ ที่มีต่อผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการทั้ง 5 ประการ ในภาพรวมประสบผลสำเร็จในระดับมากที่สุด ยกเว้น นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนตามมาตรฐานระดับสากลในสภาพสังคมไทย ประสบผลสำเร็จในระดับมาก

6. การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ

ด้านการเตรียมความพร้อม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน เรื่องการจัดบรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนของนักเรียน การจัดห้องพักสำหรับครูชาวต่างชาติเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก

ด้านการดำเนินการ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในเรื่อง ในภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนในเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสองภาษา (English Program) ของโรงเรียน เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการชัดเจน มีการประเมินและปรับปรุงการใช้หลักสูตรสองภาษา การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโครงการสองภาษามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การสรรหาและคัดเลือกครูที่ปรึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ การดูแลเอาใจใส่นักเรียนของครูที่ปรึกษาในโครงการสองภาษา รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนระหว่างเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบเป็นระยะ ๆ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย

การสอนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ การจัดบริการแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนในโครงการสองภาษา ทุกรายการผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก

ด้านผลการดำเนินการโครงการ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ครูและนักเรียนในโครงการมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย KruNoo : [19 ม.ค. 2560 เวลา 13:05 น.]
อ่าน [2700] ไอพี : 202.29.178.73
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,211 ครั้ง
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)

เปิดอ่าน 2,242 ครั้ง
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล

เปิดอ่าน 9,774 ครั้ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง

เปิดอ่าน 8,351 ครั้ง
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ

เปิดอ่าน 10,978 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

เปิดอ่าน 25,995 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556

เปิดอ่าน 20,853 ครั้ง
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์

เปิดอ่าน 12,563 ครั้ง
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"

เปิดอ่าน 21,244 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?

เปิดอ่าน 10,540 ครั้ง
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา

เปิดอ่าน 34,894 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 14,212 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 12,265 ครั้ง
ทำไมตัวอักษรในแป้นพิมพ์ถึงไม่เรียงเป็น A B C??
ทำไมตัวอักษรในแป้นพิมพ์ถึงไม่เรียงเป็น A B C??

เปิดอ่าน 55,345 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

เปิดอ่าน 12,023 ครั้ง
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)

เปิดอ่าน 10,215 ครั้ง
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
เปิดอ่าน 17,698 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
เปิดอ่าน 25,152 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 84,307 ครั้ง
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
เปิดอ่าน 14,365 ครั้ง
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ