ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

ชื่อเรื่อง รายงานโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม

ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 ผู้รายงาน นายสุดสาคร พรมนิน

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558

บทสรุป

รายงานโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจสายใยรัก 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจสายใยรัก 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจสายใยรัก 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจสายใยรัก ได้แก่ คุณภาพการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจสายใยรัก ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน พฤติกรรมที่สะท้อนถึง ความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัดและออม ของนักเรียน คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558 คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคี ร่วมใจสายใยรัก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน ผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 130 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครู 2558 จำนวน 13 คนเ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 8 แบบบันทึกข้อมูลผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 5 และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.87 – 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มครูมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (=4.27,  =0.67 และ=4.55,  =0.49) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 12 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุดเช่นกัน ( =4.49, S.D.=.55 และ =4.59, S.D.=.55) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดหน่วยงานที่สนับสนุนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.67, =0.43) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ (=4.67, =0.43) อยู่ในระดับมาก ส่วนตัวชี้วัดความเพียงพอของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (=4.67, =0.43) อยู่ในระดับมากเช่นกัน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนน รวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่ากลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.50 และ =4.62, S.D.=0.49) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเช่นกัน กลุ่มครู มีเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.52, =0.70 และ(=4.83, =0.45) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( =4.36, S.D.=0.64 และ( =4.61, S.D.=0.46) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเช่นกัน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกตามตัวชี้วัด พบว่า

4.1 ผลการประเมินคุณภาพการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.53 และ =4.55, S.D.=0.55) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (=4.48, =0.54 และ =4.54, .=0.51) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.54 และ =4.55, S.D.=0.53) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเช่นกัน

4.2 ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทางพูน ก่อนดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2557 จากผลการบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 41.91 เมื่อพิจารณาจำแนกตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง พฤติกรรมมาโรงเรียนสายมีค่าสูงสุด ร้อยละ 2.94 รองลงมา คือ พฤติกรรมหนีคาบเรียนหนีโรงเรียนแต่งกายผิดระเบียบ ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน ไว้ผมผิดระเบียบ และเล่นเกม ร้อยละ 2.21 ส่วนพฤติกรรมขาดเรียน มีค่าต่ำสุด ร้อยละ 0.73 และประเภทพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง พฤติกรรมลักขโมย มีค่าสูงที่สุด ร้อยละ 3.68 รองลงมา คือ พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ทะเลาะวิวาทร้อยละ 3.08 ส่วนพฤติกรรมชู้สาวและพฤติกรรมขับรถซิ่ง มีค่าต่ำสุด ร้อยละ 0.73

ปีการศึกษา 2558 จากผลการบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 12.31 เมื่อพิจารณาจำแนกตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า พบว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง พฤติกรรม มาโรงเรียนสาย มีค่าสูงสุด ร้อยละ 2.31 รองลงมา คือ พฤติกรรมใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน เล่นเกม ร้อยละ 0.76 และประเภทพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ทะเลาะวิวาท กระด้างกระเดื่องต่อครู แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้อื่น มีค่าสูงที่สุด ร้อยละ 1.58 แสดงว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลงทุกรายการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนถึง ความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัดและออม ของนักเรียนโรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวม เฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( =4.49, S.D.=0.55 และ =4.55, S.D.=0.55) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (=4.46, =0.64 และ =4.53, .=0.52) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( =4.49, S.D.=0.54 และ =4.51, S.D.=0.53) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเช่นกัน

4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในดีเยี่ยม ร้อยละ 92.25 และเมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ร้อยละ 94 รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 93 ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ร้อยละ 90

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56, S.D.=0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.61, S.D.=0.50) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ครู (=4.58, =0.16) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.49, S.D.=0.54) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

สรุปผลการประเมินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้ กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1 จากผลการประเมินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนอย่างรอบด้าน และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย พบว่า ผลการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มีทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์และเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง และเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริม ขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงามให้แก่นักเรียน และป้องกันไม่ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้

1.2 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

1.4 ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน และพิจารณาจุดเด่น จุดด้อยของรูปแบบการประเมินโครงการ

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการอันเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ประหยัด และออม ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีร่วมใจ สายใยรัก โรงเรียนวัดทางพูน ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย utchara : [12 ก.พ. 2560 เวลา 10:04 น.]
อ่าน [2201] ไอพี : 183.89.201.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,215 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 10,711 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 7,590 ครั้ง
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน

เปิดอ่าน 23,449 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

เปิดอ่าน 47,516 ครั้ง
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ

เปิดอ่าน 8,309 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 12,178 ครั้ง
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา

เปิดอ่าน 14,163 ครั้ง
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"

เปิดอ่าน 2,322 ครั้ง
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล
6 ทักษะจำเป็นสู่ความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 9,731 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 1,429 ครั้ง
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 11,759 ครั้ง
เพลงลอยกระทง
เพลงลอยกระทง

เปิดอ่าน 11,717 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 8,753 ครั้ง
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?

เปิดอ่าน 22,043 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 33,317 ครั้ง
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

เปิดอ่าน 73,369 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด

เปิดอ่าน 12,153 ครั้ง
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน

เปิดอ่าน 15,560 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"

เปิดอ่าน 78,875 ครั้ง
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ