ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เครือข่ายความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด บริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้หลักการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเปิดโอกาสให้ครู ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการบริหารงานโรงเรียน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้หลักการดำเนินงานวงจรคุณภาพ PDC2A ดังนี้

ร่วมวางแผน (Plan)

1. ประชุมชี้แจง ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน

ได้รับทราบและให้ความสำคัญ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียม

2. ประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง

กับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

3. ชี้แจงให้ครูทุกคนทราบบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนในรูปแบบ DLTV บทบาทของครูต้นทาง

และครูปลายทาง

4. อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการสอนรูปแบบ DLTV

5. เตรียมการสอนโดยศึกษาคู่มือครูพระราชทาน เตรียมใบความรู้ ใบงานให้สอดคล้องกับ

แนวการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

6. เตรียมสถานที่ ห้องเรียน สื่อ วิดิทัศน์ สัญญาณดาวเทียม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม

ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน

ร่วมดำเนินงาน (DO)

1. ครูดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คู่มือครูพระราชทาน ตามตารางการจัดการเรียนรู้

2. ดำเนินการสอนเสริมเติมเต็มในวิชาต่างๆ หลังบทเรียน

3. สอบถาม ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และหาข้อสรุป

องค์ความรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละวิชา

4. ปฏิบัติงานตามใบงาน ใบความรู้ควบคู่กับคู่มือครูพระราชทาน

ร่วมตรวจสอบและประเมินผล ( Check)

1. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอน ในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสอน

ที่มีประสบความสำเร็จ

2. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน เพื่อช่วยให้คำปรึกษา

ในด้านวิชาการ

3. นิเทศโดยผู้บริหารสถานศึกษา โดยนิเทศกำกับติดตามครูผู้สอนและเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อให้

คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

4. นิเทศติดตามโดยคณะศึกษานิเทศก์ ,ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ กำกับ ติดตาม

อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนสื่อ แบบเรียน คู่มือครู แบบฝึกเสริมทักษะ และแนะนำวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง

เพื่อสะท้อนปัญหาและร่วมกันหาแนวทางพัฒนา ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

6. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ร่วมปรับปรุงแก้ไข (Action)

1. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ได้แก่ นักเรียน

ครู ผู้ปกครอง ชุมชน

2. นำผลการดำเนินงาน ผลการทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ร่วมชื่นชม (Admire)

1. นำผลการปรับปรุงแก้ไข ไปพัฒนางาน ต่อยอด ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ประยุกต์เปลี่ยนแปลง

ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

2. ชื่นชม แสดงความยินดี กับผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ที่ได้ความร่วมมือ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักเรียน

โรงเรียน บุคลากร ได้รับการยกย่องชมเชย จากการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ

โดยภาพรวมของการดำเนินงาน เครือข่ายความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น ประสบผลสำเร็จได้นั้น โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ดังนี้

1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

- วางแผนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นระบบ

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง

- อำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้บริหารเป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และตระหนัก เห็นความสำคัญการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

- นำพาครูและบุคลากรดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

- อำนวยความสะดวกให้มีการบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

- จัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

- นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสม่ำเสมอ

2. บทบาทของครูผู้สอน

- จัดห้องเรียนอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้

- เตรียมการสอนล่วงหน้าที่สอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางรวมทั้งการมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป

- ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่ กำกับ ดูแล แนะนำให้นักเรียน

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง

- การสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนและบันทึกผลหลังการจัด การเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุกครั้ง

- วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

- วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการเครื่องมือที่หลากหลาย สอดคล้องกับแผนการจัดการ

เรียนรู้ หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละตัว/แต่ละหน่วยการเรียนรู้

- วัดและประเมินผลระหว่างเรียน/ปลายภาคเรียน/ปลายปี เพื่อนำคะแนนไปตัดสินผลการเรียนได้

สอดคล้องตามสัดส่วนคะแนนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

- นำผลการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์

การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน

- ครูเอาใจใส่ กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนออกอากาศอย่าง

เป็นรูปธรรม

3. บทบาทของนักเรียน

- นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล

- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามนักเรียนต้นทางโรงเรียนไกลกังวล ด้วยความอดทน ตั้งใจในทุกครั้งและทุกกิจกรรม

- นักเรียนเตรียมความพร้อมหรือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนในแต่ละครั้ง และเอาใจใส่ต่อการเรียนทุกครั้ง

- นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงนักเรียน ควรตั้งใจและทำใจให้ว่าง ไม่นึกถึงข้อจำกัด หรือปัญหาใดๆของโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารงานบนความขาดแคลน และต้องยึดหลัก 6 ใจ คือ

1. เปิดใจ ให้การยอมรับใน DLTV ที่เป็นสื่อเสริม และเป็นนวัตกรรมสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก เสียก่อน อย่าเสียเวลาคิดเยอะ อย่าอ้างโน่น นี่ นั่น อย่าอวดดื้อถือดี มีใจที่มุ่งมั่น มั่นใจ

2. สนใจ ให้เวลาศึกษาคู่มือ แบบฝึก ศึกษาแนวดำเนินจัดการเรียนการสอน ว่ามีเทคนิคกระบวนการ มากน้อยแค่ไหน มีสิ่งใดที่เป็นทักษะที่ครูและนักเรียนต้องเตรียมต้องฝึกฝนเป็นการเฉพาะ

3. ใส่ใจ ให้ความสำคัญแล้ว ก็ต้องเตรียมการสอน อยู่ประจำห้องเรียน คอยชี้แนะ และเสริมต่อการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการในโรงเรียน

4. กำลังใจ ให้กำลังใจครูโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ DLTV เกิดประสิทธิผล เขต ให้กำลังใจโรงเรียน

5. พลังใจ ให้เกิดพลังใจในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ศรัทธาและเชื่อมั่นว่า DLTV คือ สื่อเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ก้าวผ่านอุปสรรค ได้ประจักษ์แล้วซึ่งคุณภาพที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น หัวใจสำคัญของวงจร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ PDC2A เท่านั้น แต่อยู่ที่บุคลากรที่มีคุณภาพ และเข้าใจคุณภาพอย่างแท้จริง หรือที่เรียกว่า คุณภาพอยู่ที่ใจ (Quality at Heart) ที่พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา อย่างมุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ

โพสต์โดย ภพเดชา : [20 ก.พ. 2560 เวลา 20:55 น.]
อ่าน [2719] ไอพี : 182.53.41.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,930 ครั้ง
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook

เปิดอ่าน 14,330 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 21,255 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)

เปิดอ่าน 10,997 ครั้ง
โยคะดีกับผิว เหมาะกับวัย
โยคะดีกับผิว เหมาะกับวัย

เปิดอ่าน 11,510 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 75,532 ครั้ง
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา

เปิดอ่าน 18,716 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 15,262 ครั้ง
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ

เปิดอ่าน 37,645 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 10,091 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 23,579 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 10,022 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

เปิดอ่าน 24,357 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ

เปิดอ่าน 121,108 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ

เปิดอ่าน 22,302 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 10,830 ครั้ง
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
เปิดอ่าน 7,546 ครั้ง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
เปิดอ่าน 61,271 ครั้ง
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
เปิดอ่าน 6,358 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เปิดอ่าน 61,816 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ