ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน ของโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน

ของโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) กองการศึกษา

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ผู้วิจัย นางปุนยนุช แสนสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัย การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนชั้น ป.1 – ม.3 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของครู และ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Principle) ตามแนวคิดของ Kemmisและ McTaggart (ประวิตเอราวรรณ์.2545 : 15-16 ; อ้างอิงมาจาก Kemmis and McTaggart. 1988 : 11-15) โดยดำเนินการเป็น 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังนี้

1. ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามกลยุทธ์ การศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอน ให้แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยแล้ว พบว่า ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นที่จะเขียนเค้าโครงแบบโครงงานและการนำเสนอผลงาน ตลอดทั้งการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกคนสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้โดยผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของความสามารถในการจัดรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานผลแบบโครงงานให้ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานโครงงาน ทุกคนยังขาดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางดำเนินการให้เกิดความรู้ ความสามารถในการเขียนโครงงาน รายงานผลแบบโครงงาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันว่าควรกิจกรรมการนิเทศเพิ่มขึ้นในวงรอบที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกคนสามารถเขียนเค้าโครงและเขียนรายงานผลแบบโครงงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและวิธีการมากขึ้น

2. ผลจากการดำเนินการในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศการสอน พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอนของกรมวิชาการ คือ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา การวางแผนโครงงาน การลงมือทำโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอผลงานโครงงาน ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ส่งผลให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้และมีคุณภาพระดับ ดีมาก ทุกคน ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตลอดทั้งนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 5 ขั้นตอนได้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานตามรูได้มอบหมายและสามารถจัดทำโครงงานได้จนสามารถทำให้ครูและนักเรียนได้นำผลงานออกจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงผลแห่งการปฏิบัติตามกิจกรรมการนิเทศอย่างต่อเนื่องในวงรอบที่ 2 ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยครูทุกคนที่เป็นผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ทุกคนสามารถที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถจัดทำโครงงานร่วมกับนักเรียนได้ อีกทั้งนักเรียนยังมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงงาน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเป็นไป

โพสต์โดย นุช : [28 ก.พ. 2560 เวลา 18:35 น.]
อ่าน [2502] ไอพี : 49.230.206.134
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,036 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 9,432 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดอ่าน 13,083 ครั้ง
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?

เปิดอ่าน 10,012 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 9,117 ครั้ง
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน

เปิดอ่าน 253,016 ครั้ง
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน

เปิดอ่าน 118,670 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 9,380 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ

เปิดอ่าน 36,080 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

เปิดอ่าน 14,968 ครั้ง
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 13,286 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 8,799 ครั้ง
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์

เปิดอ่าน 9,412 ครั้ง
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ

เปิดอ่าน 13,776 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 27,766 ครั้ง
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล

เปิดอ่าน 10,026 ครั้ง
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!
เปิดอ่าน 11,753 ครั้ง
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์
เปิดอ่าน 10,802 ครั้ง
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก
เปิดอ่าน 4,526 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
เปิดอ่าน 11,664 ครั้ง
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ