ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) ส

ชื่องานวิจัย

การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นายฐิรวิชญ์ กิตติคุณปกรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)

สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการ

เรียนรู้ของโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครู จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 278 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 307 คน โดยการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด,2553:116) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random sampling)ได้กลุ่มตัวอย่างคือคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครู จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 143 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 172 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการ

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

คลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้

ของโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ข้อเสนอแนะการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้

1.ด้านการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ในโอกาสเมื่อมีการประชุมร่วมกับทางโรงเรียน โรงเรียนต้องมีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อดูความเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับชั้นเรียนและโรงเรียนควรมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและมีการแต่งตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบการจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และโรงเรียนสำรวจครูภูมิปัญญาที่จะสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนมีอยู่

2.ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ควรให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนรู้กับครูหรือผู้ปกครองนักเรียนคนอื่นๆในเรื่องเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนและส่งเสริมให้ครูได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพและโรงเรียนควรจัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียนทุกห้องและบริเวณภายนอกห้องเรียนที่เหมาะสมที่เอื้อให้นักเรียนได้อ่านและเรียนรู้

3.ด้านการประเมินผลและการสรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการประเมินผล สรุปผล รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนา มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการเรียนปกติกับการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ แล้วนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและโรงเรียนควรมีกรอบการประเมินโดยดำเนินการประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้และประเมินหลังการใช้แหล่งเรียนรู้

4.ด้านการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากร บุคคล งบประมาณ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยตนเองและขยายผลต่อกลุ่มเพื่อน พี่น้องและโรงเรียนมีการทบทวน ตรวจสอบแผนงานการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้

โพสต์โดย เจิด : [3 มี.ค. 2560 เวลา 05:41 น.]
อ่าน [2666] ไอพี : 101.109.168.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,327 ครั้ง
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร

เปิดอ่าน 10,615 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.

เปิดอ่าน 10,009 ครั้ง
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ

เปิดอ่าน 32,602 ครั้ง
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี
ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เปิดอ่าน 19,964 ครั้ง
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 22,659 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 15,793 ครั้ง
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น

เปิดอ่าน 18,089 ครั้ง
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ
5 ต้นไม้ดูดสารพิษ ช่วยกรองอากาศแบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 11,816 ครั้ง
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด

เปิดอ่าน 15,998 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 28,551 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่

เปิดอ่าน 279,531 ครั้ง
ครุ ลหุ เอก โท
ครุ ลหุ เอก โท

เปิดอ่าน 9,134 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "

เปิดอ่าน 18,553 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 13,099 ครั้ง
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,327 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 78,138 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 12,698 ครั้ง
การบวกเมตริก
การบวกเมตริก

เปิดอ่าน 20,887 ครั้ง
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!

เปิดอ่าน 26,010 ครั้ง
พยางค์ และ คำ
พยางค์ และ คำ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ