ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสิน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

ผู้วิจัย นางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ใช้วิธีการดำเนินการวิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Design) ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อการตอบคำถามการวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ตามรูปแบบการพัฒนาการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามรูปแบบการพัฒนาการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 406 คน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ประเมิน และกลุ่มตัวอย่าง สำหรับประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน คือ ครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 รวมทั้งสิ้น 18 คน เครื่องมือประเมินครูระดับประถมศึกษา ได้แก่ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครู คือ แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ 2) เครื่องมือประเมินนักเรียน ได้แก่ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

มีลักษณะเป็นแบบประเมินเพื่อให้ครูประจำชั้น เป็นผู้ประเมินนักเรียนทุกคนในชั้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมที่แสดงออกตามเป้าหมายคุณธรรมจริยธรรม 3 ด้าน ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จำแนกตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งผู้วิจัยขอนำเสนอ ผลสรุปรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด ดังนี้ ด้านสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ( = 3.40) รองลงมาคือด้านการจัดรูปแบบการบริหารจัดการ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ( = 3.37) และด้านการจัดรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ( = 3.33) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความต้องการในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานข้อที่ 1 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ( = 3.18)

2. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.47) เมื่อพิจารณาแยกตามด้านการประเมินจากมากไปหาน้อย พบว่า ผลการประเมินด้านการนำไปใช้จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.62) รองลงมาเป็นด้านลักษณะรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( = 4.48) และด้านคุณค่าของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( = 4.31) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ตามคู่มือรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.78)

4. ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โดยมีครูที่ปรึกษา เป็นผู้ประเมินนักเรียนในปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า ในภาพรวมการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลสรุปรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด ดังนี้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านสังคมตัวบ่งชี้ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ( = 4.49) รองลงมาคือด้านความมีวินัยตัวบ่งชี้ความมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น ( = 4.47) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ตัวบ่งชี้รักการอ่าน ( = 4.43)

โพสต์โดย ศิริ : [22 มี.ค. 2560 เวลา 17:04 น.]
อ่าน [2795] ไอพี : 223.206.246.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,064 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

เปิดอ่าน 10,638 ครั้ง
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!

เปิดอ่าน 8,617 ครั้ง
ครูพันธุ์ควอลิตี้
ครูพันธุ์ควอลิตี้

เปิดอ่าน 66,432 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก

เปิดอ่าน 12,505 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 12,776 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 10,768 ครั้ง
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ

เปิดอ่าน 36,850 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 18,488 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด

เปิดอ่าน 23,482 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 351,890 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 7,501 ครั้ง
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน

เปิดอ่าน 82,346 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

เปิดอ่าน 9,556 ครั้ง
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เปิดอ่าน 17,007 ครั้ง
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!

เปิดอ่าน 9,259 ครั้ง
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
เปิดอ่าน 14,135 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์
เปิดอ่าน 8,561 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
เปิดอ่าน 22,243 ครั้ง
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ
เปิดอ่าน 7,327 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ