ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สังกัดกองการศึกษา

ผู้รายงาน นายฑีรพล หนูทา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

ปี 2558

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ D.L.Stufflebeam และเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกรองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เป็นแนวทางเพื่อประเมินความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของโครงการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 174 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี

2 ชนิด ได้แก่ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน

4 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 101 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบประเมินผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 107 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 67 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบประเมินนักเรียน จำนวน 62 ข้อ ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์ขั้นดีมาก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง

2. จากการประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบานสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลการประเมิน ดังนี้

2.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพ การจัดองค์กร พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ งบประมาณ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโครงการดำเนินการจัดกิจกรรม การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการ ผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองมีความคิดเห็นคล้ายกัน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม ส่วนใหญ่ภาครัฐกำหนดนโยบายมาให้ บางครั้งยากต่อการปฏิบัติ และนโยบายถูกกำหนดไว้มาก ต้องพยายามปฏิบัติให้ครบตามที่กำหนด ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ บุคลากรมีน้อย ในการดำเนินงานตามโครงการ และงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ด้านกระบวนการ ได้แก่ ขาดการประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลผลิต โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการในระยะยาว ส่วนข้อเสนอแนะได้เสนอแนะว่า ควรมีการเพิ่มงบประมาณที่สนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและจังหวัดควรให้ความสำคัญการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง และควรมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน ข้อสังเกตที่ค้นพบ บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการดำเนินงานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนมากขึ้น และองค์การบริการส่วนตำบลได้สนับสนุนงบประมาณในการทำที่สำหรับแปรงฟันให้นักเรียน และโรงเรียนได้ให้ชุมชนยืมสถานที่ในการจัดกีฬาต่าง ๆ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ ร่มรื่น บุคลากรและชุมชน ร่วมกันระดมทรัพยากรในการจัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขให้ได้ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกรองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ฑีระพล : [26 มี.ค. 2560 เวลา 19:46 น.]
อ่าน [1754] ไอพี : 125.26.30.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ