ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เทคนิคการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์2013

บทที่ 1

บทน ำ

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า ให้จัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญกับสถานการณ์และประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้านและประสานความร่วมมือ เพื่อ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์และคณะ. 2546 : 22 - 24) ดังนั้น การที่ครูจะจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น จ าเป็นต้องปรับ วิธีการและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ ตลอดทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (สุพล วังสินธุ์. 2543 : 11) การ เรียนการสอนแบบให้นักเรียนเป็นส าคัญเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น ที่ตัวของนักเรียนเอง ครูต้องออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับนักเรียนโดยตรงด้วยตัว ของนักเรียนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูจะต้องไม่เร่งรัดพยายามที่จะให้เป็นไปได้ใน เวลาอันจ ากัดที่ก าหนดไว้อย่างตายตัว เพราะการที่เด็กจะประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้นั้น ขึ้นกับ องค์ประกอบของวัย ความสามารถ และวุฒิภาวะจริงอยู่ที่ครูจะต้องมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม บทเรียน แต่ก็ไม่ควรลืมว่า สิ่งส าคัญที่ครูจะต้องใช้ความพยายามคือการแสวงหาวิธีการสอนหรือกิจกรรม ที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้เด็กเกิดการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ (มานพ ตันติวงศ์ชัย. 2543 : 10 ) ความ เจริญก้าวหน้าของสังคม ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างมากมายและอย่างแพร่หลาย ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาในการปรับตัวของผู้คนในสังคมว่าจะอยู่รอดอย่างดีได้อย่างไรในสังคมที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วซึ่งไม่พ้นภาระที่โรงเรียนและผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการผลิตและพัฒนาสื่อหรือสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีโอกาสที่จะแสวงหาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ที่มีผลกระทบต่อตนเอง และส่วนรวม สามารถปรับตัวและเลือกใช้ข้อมูล สารสนเทศ มาใช้ ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ให้นักเรียนท่องจ าเนื้อหาวิชาเหมือนสมัยก่อนเพียง อย่างเดียว นักเรียนจะต้องมีสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลาง

2

ของประเทศได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 สาระ และในสาระที่ 2 และ ที่ 3 เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาระที่เกี่ยวกับ ข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย หลักการแก้ปัญหาหรือสร้างงาน หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลและการสร้างงาน (กรมวิชาการ. 2545 : 21 – 23 ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนี้ โดยถือเป็นตัวก าหนดคุณภาพของนักเรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยม โดยหลักสูตรแกนกลางดังกล่าว ได้ก าหนดเฉพาะสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้แต่ ละช่วงชั้นไว้ให้ครูผู้สอนและสถานศึกษาเท่านั้น ส่วนเนื้อหา โครงสร้าง จุดมุ่งหมาย และการ ประเมินผล ในแต่ละช่วงชั้นนั้น ครูผู้สอนต้องก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หลักสูตร ก าหนด

โพสต์โดย มะปราง : [12 เม.ย. 2560 เวลา 12:08 น.]
อ่าน [464] ไอพี : 110.77.186.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ