ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้

(5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

ผู้ศึกษา นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีระเริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

เคมีเป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีผลการจัดการเรียนรู้ยังไม่บรรลุตาม

เกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาสตร์ อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สนองตอบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือสื่อไม่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนำ ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิด

ปฏิกิริยาเคมี กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนสายวิทย์ – คณิต โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือใช้ในการศึกษาค้นคว้า มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ ค่าความยาก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.67 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.93 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.89 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.58 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิด

ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 81.32/80.93

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6241 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62.41

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

โดยสรุป จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) วิชาเคมี 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนเคมี มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงความรู้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นอื่น ๆ หรือกลุ่มสาระอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

โพสต์โดย พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ : [13 เม.ย. 2560 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [1823] ไอพี : 118.175.237.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ