ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รางวัลเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ปี 2560

นวัตกรรมรางวัลระดับเหรียญทอง“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับภูมิภาค

โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา อำเภอหนองหาน สพป. อุดรธานี เขต 3

ชื่อผลงาน “การบริหารโรงเรียนสู่ความสำเร็จด้วยรูปแบบต้องหนองสระปลาโมเดล”

นวัตกรรม “การบริหารโรงเรียนสู่ความสำเร็จด้วยรูปแบบต้องหนองสระปลาโมเดล” เป็นรูปแบบ

การดำเนินงานพัฒนาด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา ซึ่งเป็น

การบริหารโรงเรียนแบบบูรณาการ ตามบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ให้บริการทางการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และการดำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษา

มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มี

คุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญญา มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตามจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ นวัตกรรม“ต้องหนองสระปลาโมเดล” ได้ออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสำเร็จทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นวางแผน (Plan) วางแผนการออกแบบนวัตกรรม แต่งตั้งคณะดำเนินงาน

ขั้นดำเนินการ (Do) นำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาดำเนินการบริหารโรงเรียน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ ๑) โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ๒) โรงเรียนน่าอยู่ ๓) ครูสอนดี ๔) นำเทคโนโลยีมาใช้ ๕) บริหารร่วมภาคีเครือข่าย และ๖) นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดำเนินงาน ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผนไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ผลการพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. ด้านนักเรียน

๑) ผลการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี โรงเรียนได้นำนวัตกรรม “การบริหารโรงเรียนสู่ความสำเร็จด้วยรูปแบบต้องหนองสระปลาโมเดล” มาใช้ดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นคนดี ดังนี้

นักเรียนร้อยละ ๙๔.๒๖ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก มีค่านิยม ๑๒ ประการ ร้อยละ ๙๔.๑๙ อยู่ในระดับดีมาก และนักเรียนร้อยละ ๙๘.๕๐ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดีมาก

๒) ผลการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกว่าปี ๒๕๕๗ นักเรียนร้อยละ

๘๔.๓๕ มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน อยู่ในระดับดีมาก และนักเรียนร้อยละ ๙๔.๙๕ มีสมรรถนะสำคัญ มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีมาก

๒.๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET)

๒.๔.๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ยรวม ๕๐.๖๙ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่าเฉลี่ย ๔๖.๓๐ ร้อยละ ๔.๔๐ และสูงกว่าระดับประเทศ ค่าเฉลี่ย ๔๔.๙๘

๒.๔.๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

(O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ยรวม ๔๐.๐๘ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค่าเฉลี่ย ๓๒.๖๓ ร้อยละ ๘.๔๕ และสูงกว่าระดับประเทศ ค่าเฉลี่ย ๓๘.๙๑

๒.๕) นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง

ในระดับต่างๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ

๓) ผลการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีความสุข

นักเรียนร้อยละ ๙๗.๔๒ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลัง

กาย อยู่ในระดับดีมาก

๒. ด้านครู

คณะครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาได้รับเกียรติและรางวัลต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เช่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูเพชรเม็ดงาม รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ และครูทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ เป็นต้น

๓. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน

ผู้บริหาร และโรงเรียนได้รับเกียรติและรางวัลต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๔. ด้านชุมชน

ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา มีความพึงพอใจในการให้ความร่วมมือร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับดีมาก

๕. ความพึงพอใจการดำเนินงาน

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โดยใช้นวัตกรรม “ต้องหนองสระปลาโมเดล” ร้อยละ ๙๗.๔๘ อยู่ในระดับดีมาก

๖. ผลการดำเนินตามวัตถุประสงค์

๑) โรงเรียนสามารถพัฒนาการบริหารและจัดการสถานศึกษาได้ร้อยละ ๙๑.๓๒ อยู่ในระดับดีมาก

๒) โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ร้อยละ ๙๒.๐๘

อยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย charles : [6 มิ.ย. 2560 เวลา 09:18 น.]
อ่าน [2167] ไอพี : 202.29.179.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ