ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านปางอ้อย

ผู้รายงาน : นายเดชา ประชุม

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปางอ้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

ปีการศึกษา : 2559

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางอ้อยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านปางอ้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2ในด้านการวางแผน(Planning) การดำเนินการ (Doing) การติดตามและประเมินผล(Checking) และการปรับปรุงพัฒนา (Acting)โดยกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA)

ประชากรที่ใช้รายงาน เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 24 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาจำนวน 15 คน ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจำนวน70 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมโครงการและแบบประเมินผลสำเร็จของโครงการจำนวน 3 ชุดได้แก่

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านปางอ้อย ฉบับที่ 2 แบบประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฉบับที่ 3 แบบประเมินผลสำเร็จโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านทักษะการทำงานและทักษะอาชีพ ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลสำเร็จโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเป็นบรรยายความเรียงประกอบตาราง

ผลการรายงานพบว่าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางอ้อยโดยการนำหลักกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA)

ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รู้ และเข้าใจถึงเป้าหมาย ในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานโครงการในทุกกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จนนำไปสู่ความสำเร็จ ของโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านปางอ้อย

ด้านการนำแผนไปปฏิบัติ (Do) พบว่า ในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในระดับดีมาก สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98 และการใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดไว้

ด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Check) พบว่า ทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในระดับดีมาก ระยะเวลาที่ใช้และการใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม

ด้านการแก้ไขปรับปรุงงาน (Act) พบว่า การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านปางอ้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกกิจกรรมและถ้าเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงานจะได้รับการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมทันที ทำให้เกิด การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม

ผลการประเมินผลสำเร็จโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางอ้อยพบว่า

ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีความสำเร็จในระดับมากที่สุด ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีความสำเร็จในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และด้านทักษะการทำงานและอาชีพ มีความสำเร็จในระดับมาก ตามลำดับ

ผลสำเร็จด้านทักษะการทำงานและอาชีพ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าผู้เรียนมีทักษะการทำงานและอาชีพในระดับมากที่สุด สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานการปลูกผักปลอดสารพิษ และผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รองลงมา คือ ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานการเลี้ยงปลา และผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ

ผลสำเร็จด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านวินัย ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านความมีจิตสาธารณะ ตามลำดับ

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ พบว่า ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการและมีความต้องการที่จะให้โรงเรียนดำเนินโครงการและกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพกับผู้เรียนอย่างแท้จริงโรงเรียนควรจะประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และดำเนินการกิจกรรมร่วมกัน บุคคลากรในโรงเรียนควรจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโดยการศึกษาดูงานเพื่อนำประสบการณ์จากสถานศึกษาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจร มาปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆมาร่วมพัฒนาสร้างศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

โรงเรียนควรมีกิจกรรมการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรครู และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำเอาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริงต่อไป

โพสต์โดย เดชา ประชุม : [6 มิ.ย. 2560 เวลา 09:29 น.]
อ่าน [1747] ไอพี : 223.205.174.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ