ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่น เด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ระหว่างการกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 16 คน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 รายการ คือ การเล่นร่วมกับเพื่อน การปฏิบัติตามกติกา/ข้อตกลง การยอมรับความสามารถของคนอื่น และ การรอคอยตามลำดับก่อนหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม จำนวน 27 กิจกรรมแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม จำนวน 27 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมจำนวน 4 ชุด เก็บรวบรวมข้อมูลก่อน-หลัง การจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมและรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลตามแผน การจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยค่าสถิติเฉลี่ย (µ)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ) วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมจากข้อมูล ก่อน-หลังด้วยสถิติร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ช่วง 9 สัปดาห์ จากการวัดและประเมินผลทุกแผน 27 แผน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 9 ช่วงสัปดาห์ ผลปรากฏว่า พฤติกรรมทางสังคม รายพฤติกรรมทั้ง 4 รายการ คือ การเล่นร่วมกับเพื่อน การปฏิบัติตามกติกา/ข้อตกลง การยอมรับความสามารถของคนอื่น และการรอคอยตามลำดับก่อนหลัง และในภาพรวม เริ่มสัปดาห์แรก ผลการวัดและประเมินเฉลี่ย (µ)อยู่ที่ระดับพอใช้ (1.94, 1.85, 1.88, 1.83 และ 1.88 ตามลำดับ) เมื่อจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย จนถึงสัปดาห์ที่ 9 ผล การวัดและประเมินของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย (µ) อยู่ที่ระดับดี (2.92, 2.90, 2.90, 2.94 และ 2.92 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแต่ละด้านและภาพรวม ปรากฏว่า มีการพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ และผลรวมโดยเฉลี่ย (µ)ของแต่ละพฤติกรรมและภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน (2.41, 2.42, 2.41, 2.40 และ 2.41 ตามลำดับ) แสดงว่า การผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทำการสังเกตพฤติกรรมโดย แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคม พบว่า หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย นักเรียนมีคะแนนรายพฤติกรรม ทั้ง 4 รายการ คือ การเล่นร่วมกับเพื่อน การปฏิบัติตามกติกา/ข้อตกลง การยอมรับความสามารถของคนอื่น และการรอคอยตามลำดับก่อนหลัง และภาพรวม (2.94, 2.88, 2.81, 2.94 และ 2.89 ตามลำดับ) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย(1.63, 1.69, 1.75, 1.81 และ1.72 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาถึงผลต่างของคะแนนทั้ง 2 ส่วน ผลปรากฏว่า มีความแตกต่างกันทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ดังนี้ การเล่นร่วมกับเพื่อน มีความแตกต่างกัน 1.31 คิดเป็นร้อยละ 43.67 การปฏิบัติตามกติกา/ข้อตกลง มีความแตกต่างกัน 1.19 คิดเป็นร้อยละ 39.67 การยอมรับความสามารถของคนอื่น มีความแตกต่างกัน 1.06 คิดเป็นร้อยละ 35.33 การรอคอยตามลำดับก่อนหลัง มีความแตกต่างกัน 1.13 คิดเป็นร้อยละ 37.67 และในภาพรวม มีความแตกต่างกัน 1.17 คิดเป็นร้อยละ 39.08 แสดงว่า

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้ กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ซึ่งเปรียบเทียบทุกพฤติกรรมและภาพรวม

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ นายอุทัย ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายสมาน ศิริ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางสาวสักการะ ทนันชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (สาขา ปฐมวัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางสาวจันจิรา อุดมา ครูชำนาญการพิเศษ (สาขา ปฐมวัย)โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว อำเภอแม่อาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางศิรินภา พลอยสำลี ครูชำนาญการพิเศษ (สาขา ปฐมวัย)โรงเรียนบ้านป่างิ้ว อำเภอไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และนางมยุเรศ ชัยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ (สาขา ปฐมวัย) โรงเรียนบ้านแม่สาว อำเภอแม่อาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในด้านการใช้ภาษา และสถิติวิจัย

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านบ้านห้วยไผ่ ที่ให้กำลังใจในการศึกษาวิจัยด้วยดีตลอดมา ขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาได้นำมาใช้อ้างอิงในการทำการศึกษาครั้งนี้

ประโยชน์ที่พึงมีของรายงานนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนครอบครัว ที่ให้กำลังใจสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วยดีเสมอมา

นางชัชฎาภรณ์ สีทา

โพสต์โดย krutame : [7 มิ.ย. 2560 เวลา 10:38 น.]
อ่าน [2549] ไอพี : 202.29.179.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 74,924 ครั้ง
งดข้าวเช้า…ตายเร็ว
งดข้าวเช้า…ตายเร็ว

เปิดอ่าน 21,006 ครั้ง
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 26,604 ครั้ง
ลอการิทมิกธรรมชาติ
ลอการิทมิกธรรมชาติ

เปิดอ่าน 11,799 ครั้ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสียด้วยฝรั่ง

เปิดอ่าน 12,422 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน

เปิดอ่าน 34,738 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : อาร์คีมีดีส : Archimedes

เปิดอ่าน 19,818 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"

เปิดอ่าน 18,129 ครั้ง
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 19,145 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 14,584 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 21,858 ครั้ง
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT

เปิดอ่าน 14,192 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-0 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2013 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-0 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2013 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 20,617 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 14,049 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี

เปิดอ่าน 14,164 ครั้ง
 สะพานซังฮี้  ซังฮี้แปลว่าอะไร?
สะพานซังฮี้ ซังฮี้แปลว่าอะไร?

เปิดอ่าน 35,436 ครั้ง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เปิดอ่าน 14,421 ครั้ง
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
เปิดอ่าน 173,437 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
เปิดอ่าน 11,504 ครั้ง
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ
เปิดอ่าน 13,711 ครั้ง
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ