ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน โดยการประเมินจากครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมดจำนวน 113 คน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในการประเมิน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC ใช้ข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่บกพร่องตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เมื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วนำไป ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากประชากรที่กำหนดไว้ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยง ได้เท่ากับ 0.85 จากนั้นนำแบบสอบถามดังกล่าวไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำข้อมูลที่ได้มารวบรวม ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถอดรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science) โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 ของผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 113 คน จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คือ แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ อันประกอบไปด้วย แบบสอบถามฉบับที่ 1 ใช้สอบถามเกี่ยวกับบริบท ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการของโครงการ ซึ่งสอบถามจากครูผู้สอน มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามฉบับที่ 2 ใช้สอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 ซึ่งใช้สอบถามนักเรียน มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมนำความรู้ รู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามฉบับที่ 3 ใช้สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 ซึ่งใช้สอบถามผู้ปกครองนักเรียน และแบบสอบถามฉบับที่ 4 ใช้สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 ซึ่งใช้สอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้ผลการประเมินผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.การประเมินด้านบริบทของโครงการ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างนโยบายในด้านการปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายในระดับต่างๆ กับวัตถุประสงค์ของโครงการกับในระดับที่มาก

2.การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับที่มากที่สุด

3.การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับที่มาก

4.การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับที่มากที่สุด

5.การประเมินด้านความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการ ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับที่มากที่สุด

โพสต์โดย สุวินัย : [17 มิ.ย. 2560 เวลา 08:22 น.]
อ่าน [668] ไอพี : 171.4.234.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ