ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 2)ศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความกตัญญูของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 3) ศึกษาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 5) เพื่อศึกษาแนวโน้มความคงทน การคงสภาพของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน หลังสิ้นสุดการวิจัยไปแล้ว 1 ภาคเรียน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 276 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 276 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ

แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามระดับคุณภาพการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา

ปีการศึกษา 2558-2559 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความกตัญญูของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมวน หลัง

การพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 ฉบับที่ 3 แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน

ตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 และฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองมวน

หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.98-0.99 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

คุณภาพการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่าย

การมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.85 , S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก รองลงมา

ครู (= 3.83 , = 0.71) อยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียน ( = 3.76 , S.D. = 0.65) และผู้ปกครอง

( = 3.76 , S.D. = 0.70) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.16 , S.D. = 0.55) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ครู (= 4.14 , = 0.55) อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.12 , S.D. = 0.67) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน และมีค่าพัฒนาทั้ง 4 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความกตัญญูของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความกตัญญูของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.83 ,  = 0.64) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ผู้ปกครอง ( = 3.78 , S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.16 , S.D. = 0.56) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ครู ( = 4.14 ,  = 0.61) อยู่ในระดับมากเช่นกัน และมีค่าพัฒนาทั้ง 2 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

อันพึงประสงค์ ตามสภาพจริง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม (X ̅ = 99.60) เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณา พบว่า ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 100) อยู่ในระดับดีเยี่ยม รองลงมาได้แก่ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

(X ̅ = 99.60) อยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

(X ̅ = 98.79) อยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นกัน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม (X ̅ = 99.72) เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณา พบว่า ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 100) อยู่ในระดับดีเยี่ยม รองลงมา

ได้แก่ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (X ̅ = 99.65) อยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X ̅ = 99.22) อยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นกัน และ

มีค่าพัฒนา = 0.12 สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ความพึงพอใจ เฉลี่ยสูงสุด ( = 3.83 , S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ผู้ปกครอง

( = 3.82 , S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียน ( =3.76 , S.D. = 0.66) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2559 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.26 , S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ครู ( = 4.16 ,  = 0.64) ส่วนนักเรียน

และผู้ปกครอง ( = 4.13 , S.D. = 0.57, 0.59) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน และมีค่าพัฒนาทั้ง 4 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม สอดคล้องตามสมมติฐาน

5. แนวโน้มความคงทน การคงสภาพของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน หลังสิ้นสุดการวิจัยไปแล้ว 1 ภาคเรียน

แนวโน้มความคงทน การคงสภาพของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมวน หลังสิ้นสุดการวิจัยไปแล้ว 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.87 ,  = 0.60) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ผู้ปกครอง ( = 3.82 , S.D. = 0.55) อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.19 , S.D. = 0.53) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ครู ( = 4.17 ,  = 0.58) อยู่ในระดับมากเช่นกัน และมีค่าพัฒนาทั้ง 2 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน หลังการพัฒนาและสิ้นสุดการวิจัย มีแนวโน้มความคงทน การคงสภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

โรงเรียนควรจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน

2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารแบบอื่นๆที่มีประสิทธิภาพใน

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย ิboss : [24 มิ.ย. 2560 เวลา 21:29 น.]
อ่าน [2541] ไอพี : 125.24.142.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,668 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร

เปิดอ่าน 31,595 ครั้ง
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )

เปิดอ่าน 274,801 ครั้ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ

เปิดอ่าน 20,104 ครั้ง
ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่.) พ.ศ....
ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่.) พ.ศ....

เปิดอ่าน 33,696 ครั้ง
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ

เปิดอ่าน 49,816 ครั้ง
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551

เปิดอ่าน 36,653 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 11,256 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 12,585 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 25,140 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 16,737 ครั้ง
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า

เปิดอ่าน 29,667 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย

เปิดอ่าน 61,152 ครั้ง
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย

เปิดอ่าน 19,033 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 51,824 ครั้ง
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 27,355 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
เปิดอ่าน 15,338 ครั้ง
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
เปิดอ่าน 14,555 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
เปิดอ่าน 12,843 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
เปิดอ่าน 15,059 ครั้ง
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ