ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาสา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาสา

ผู้วิจัย นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

โรงเรียนบ้านหนองอาสาได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาสาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม การดำเนินโครงการมีองค์ประกอบและปัจจัยหลายประการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ เช่น ความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานที่และงบประมาณ การที่จะทราบว่าผลการดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีความพร้อมหรือขาดความพร้อมเรื่องใด ควรปรับปรุงแก้ไขสิ่งใด แผนงานใดที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวจำเป็นต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัพเฟิลบีม (Daniel L. Stuffelbeam) โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) 4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Product Evaluation) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 2) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 3) ครู จำนวน 6 คน ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 4) นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาสา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 48 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอาสา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 1) แบบประเมินบริบทของโครงการ 2) แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) แบบประเมินกระบวนการของโครงการ 4) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการวิจัย

1. การประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะทำงานตามโครงการมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ตามกรอบนโยบายของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สามารถกำหนดแผนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้โครงการสำเร็จไปตามเป้าหมายของโครงการ

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) พบว่า ความเหมาะสม /ความเพียงพออยู่ในระดับมาก เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะครู มีความร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานตามโครงการ ประสานงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

3. การประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) พบว่า กระบวนการดำเนินงาน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโครงการมีการกำหนดแผนการดำเนินการงานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโดยผู้บริหารโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการประสานงานกับผู้ปกครอง ชุนชน องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันท่วงทีและการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้สารสนเทศสำหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ ส่งผลให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Product Evaluation) พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกิจกรรมตามโครงการเป็นการบูรณาการหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผลของการพัฒนาทางศีลการฝึกการทำสมาธิและปัญญา ทำให้นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามกรอบวินัยของโรงเรียน ชุมชน และสังคม

5. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อโครงการอยู่ในระดับมาก โรงเรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ส่งผลให้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักเรียนลดลง นักเรียนมีระเบียบวินัย ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับการจัดกิจกรรมมากขึ้นมีการปฏิบัติตนโดยมีแบบอย่างที่ดี ครูและผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

โพสต์โดย โตร่า : [6 ก.ค. 2560 เวลา 00:37 น.]
อ่าน [2072] ไอพี : 124.122.45.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ