ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่น ใต้ - ภาษไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความส

(ก)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่น

ใต้ - ภาษไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา ส าหรับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5 ปี)

ชื่อผ้วูิจยั วลัยภรณ์ สวัสดินาค

ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี กำรศึกษำ 25560

บทคดัย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษา ส าหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5 ปี) จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยหนังสือภาพ ชุด

ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน โดยนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2560จ านวน 25 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ OneShot case Study เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษา คือ (1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้หนังสือภาพชุด ภาษาถิ่นใต้-

ภาษาไทยมาตรฐาน จ านวน 3 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยผักสดรสดี หน่วยของใช้น่ารู้ หน่วย

ผลไม้แสนอร่อย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 15 แผน ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมี

ความเหมาะสมมากที่สุด (2) หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน จ านวน 3 เล่ม

ประกอบด้วย เล่มที่ 1 ผักสดรสดี เล่มที่ 2 ของใช้น่ารู้ เล่มที่ 3 ผลไม้แสนอร่อย ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผลปรากฏว่าได้ข้อ

ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 (3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา

จ านวน 20 ข้อ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา ผลปรากฏว่าได้ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 ข้อค าถามมีค่า

ความยากง่ายตั้งแต่ 0.53–0.67 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.67–0.93 ค่าความเชื่อมั่น 0.984

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ

หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC การหาค่าอ านาจ

จ าแนก (Discrimination) ค่าความยากง่าย (difficulty) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย

ใช้วิธีหา KR–20 ของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson) ผลการศึกษาพบว่า

ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทย

(ข)

มาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5ปี) โรงเรียน

เทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักเรียนมาความสามารถทางภาษาผ่าน

เกณฑ์ จ านวน 25 คน จากนักเรียนทั้งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ

18.52 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ

นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิตติกรรมประกำศ

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก นางนงเยาว์ คง

ศาลา

นางอัมพร เอียดวงศ์และนางสาวขวัญใจ พรหมบังเกิด ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือ และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดจน ช่วยตรวจสอบแก้ไข เครื่องมือให้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณาของท่าน จึงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

มา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ โสภณ เกียรติเสรีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ที่ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัย ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ทุกท่าน ที่

คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าที่ดีมาโดยตลอด รวมทั้งนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่

ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้การ

สนับสนุน เป็นก าลังใจ ก าลังกาย ในการท างานแก่ผู้วิจัยรวมทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จใน

การวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งมิได้กล่าวนามไว้ ณ

ที่นี้

วลัยภรณ์ สวัสดินาค

(ค)

สำรบัญ

หน้ำ

บทคัดย่อ (ก)

กิตติกรรมประกำศ (ข)

สำรบัญ (ค)

สำรบัญตำรำง (จ)

บทที่1 บทน ำ 1

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 5

ขอบเขตของการศึกษา 5

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 6

ค าถามการวิจัย 6

นิยามศัพท์เฉพาะ 6

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7

บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจยัที่เกี่ยวข้อง 8

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 9

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 26

เอกสารเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์3 กิจกรรมหลัก 29

(ง)

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย 35

เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาถิ่น 64

เอกสารเกี่ยวกับหนังสือภาพ 67

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 69

- งานวิจัยในประเทศ 69

- งานวิจัยต่างประเทศ 75

บทที่ 3 วิธีดำ เนินกำรศึกษำ 77

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 77

ตัวแปรที่ท าการวิจัย 77

รูปแบบการวิจัย 77

เครื่องมือการวิจัย 78

การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 78

การเก็บรวบรวมข้อมูล 83

การวิเคราะห์ข้อมูล 85

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 85

สำรบญั (ต่อ)

เรื่อง หน้ำ

บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะหข์ ้อมูล 89

ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-

ภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา ส าหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปีที่ 2 (5 ปี)

89

บทที่ 5 สรปุ ผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 90

วัตถุประสงค์การวิจัย 90

กลุ่มเป้าหมาย 90

เครื่องมือที่ใช้ 90

วิธีด าเนินการวิจัย 91

สรุปผลการวิจัย 91

อภิปรายผลการวิจัย 92

(จ)

ข้อเสนอแนะ 95

บรรณำนุกรม 95

ภำคผนวก 102

ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 103

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 108

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 173

ภาคผนวก ง ผลงานนักเรียน/ภาพกิจกรรม 189

ภาคผนวก จ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 200

ประวตัิผ้วูิจยั

สำรบัญตำรำง

ตำรำงที่ หน้ำ

1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 10

2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านร่างกาย 12

3 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ 13

4 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านสังคม 14

5 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านสติปัญญา 15

(ฉ)

6 แสดง เนื้อหาและระยะเวลาในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้หนังสือ

ภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา

ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5 ปี)

83

7 แสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษา จากการจัดประสบการณ์แบบ

บูรณาการ

ที่ใช้หนังสือภาพชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

ปีที่ 2 (5 ปี)

88

8 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้

หนังสือภาพชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทาง

ภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5 ปี)

176

9 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสือภาพชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทย

มาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5 ปี)

178

10 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ

แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา โดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-

ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5ปี)

182

11 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษา จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

โดยใช้หนังสือภาพชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปีที่ 2 (5 ปี)

183

12 สรุปผลการทดสอบความสามารถทางภาษา จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณา

การโดยใช้หนังสือภาพชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปีที่ 2 (5 ปี)

184

13 ผลการหาค่าความ ยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวัด

ความสามารถทางภาษาโดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษาถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน

ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5ปี)

185

โพสต์โดย ขวัญ : [10 ก.ค. 2560 เวลา 17:41 น.]
อ่าน [2740] ไอพี : 119.76.100.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,629 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 15,022 ครั้ง
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว

เปิดอ่าน 13,616 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี

เปิดอ่าน 18,878 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 12,140 ครั้ง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง

เปิดอ่าน 14,603 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 17,900 ครั้ง
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 14,172 ครั้ง
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 25,328 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 12,303 ครั้ง
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน

เปิดอ่าน 186,015 ครั้ง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

เปิดอ่าน 11,013 ครั้ง
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ

เปิดอ่าน 26,804 ครั้ง
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่

เปิดอ่าน 7,571 ครั้ง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง

เปิดอ่าน 10,096 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 54,687 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
เปิดอ่าน 81,965 ครั้ง
ผักพื้นบ้าน 13 ชนิด ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ไม่ทำลายตับ
ผักพื้นบ้าน 13 ชนิด ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ไม่ทำลายตับ
เปิดอ่าน 13,076 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เปิดอ่าน 7,981 ครั้ง
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?
เปิดอ่าน 2,058 ครั้ง
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ