ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความพร้อมทาง คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (

(ก)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความพร้อมทาง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี)

ชื่อผ้วูิจยั นางเจตนา เขียวเสน

ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี กำรศึกษำ 25560

บทคดัย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี) จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยนักเรียนร้อย

ละ 70 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปี

ที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560จ านวน 25 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ One Shot

case Study เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการทาง

คณิตศาสตร์จ านวน 3 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยนกน้อย หน่วยผลไม้ไทย หน่วยผีเสื้อ

ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 15 แผน ผ่านการตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมีความเหมาะสม

มากที่สุด (2) แบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ ผ่านการตรวจสอบ

โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผลปรากฏว่าได้ข้อค าถามที่มี

ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 ข้อค าถามมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.53–0.67 ค่า

อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.67–0.93 ค่าความเชื่อมั่น 0.984 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้แก่

ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ค่าความยาก

ง่าย (difficulty) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหา KR–20 ของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน

(Kuder–Richardson) ผลการศึกษาพบว่า

ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6ปี) โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า

นักเรียนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ จ านวน 25 คน จากนักเรียนทั้งหมด 25 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 มี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.52 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ

92.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

(ข)

กิตติกรรมประกำศ

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก นายพัชรวัฒน์

พรหมอนุมัติ นางณัฎฐา เชื้อชาญพล และนางสาวขวัญใจ พรหมบังเกิด ที่กรุณาเป็ น

ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดจน ช่วย

ตรวจสอบแก้ไข เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณาของ

ท่าน จึงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ พัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ที่ได้

ส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัย ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ทุกท่าน ที่

คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าที่ดีมาโดยตลอด รวมทั้งนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่

ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้การ

สนับสนุน เป็นก าลังใจ ก าลังกาย ในการท างานแก่ผู้วิจัยรวมทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จใน

การวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งมิได้กล่าวนามไว้ ณ

ที่นี้

เจตนา เขียวเสน

(ค)

สำรบัญ

หน้ำ

บทคัดย่อ (ก)

กิตติกรรมประกำศ (ข)

สำรบัญ (ค)

สำรบัญตำรำง (จ)

บทที่1 บทน ำ 1

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 5

ขอบเขตของการศึกษา 5

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 6

ค าถามการวิจัย 6

นิยามศัพท์เฉพาะ 6

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7

บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจยัที่เกี่ยวข้อง 8

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 8

การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย 26

เอกสารเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์3 กิจกรรมหลัก 29

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 35

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 64

(ง)

- งานวิจัยในประเทศ 64

- งานวิจัยต่างประเทศ 67

บทที่ 3 วิธีดำ เนินกำรศึกษำ 69

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 69

ตัวแปรที่ท าการวิจัย 69

รูปแบบการวิจัย 69

เครื่องมือการวิจัย 69

การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 70

การเก็บรวบรวมข้อมูล 74

การวิเคราะห์ข้อมูล 75

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 76

บทที่ 4 ผลกำรจัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำร เพื่อพัฒนำควำมพร้อมทำง

คณิตศำสตรข์ องนักเรียนชนั้ อนุบำลปีที่2 (5-6 ปี )

79

สำรบญั (ต่อ)

เรื่อง หน้ำ

บทที่ 5 สรปุ ผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 80

วัตถุประสงค์การวิจัย 80

กลุ่มเป้าหมาย 80

เครื่องมือที่ใช้ 80

วิธีด าเนินการวิจัย 81

สรุปผลการวิจัย 82

อภิปรายผลการวิจัย 82

ข้อเสนอแนะ 85

บรรณำนุกรม 86

ภำคผนวก

ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

(จ)

ภาคผนวก ง ผลงานนักเรียน/ภาพกิจกรรม

ภาคผนวก จ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำรบัญตำรำง

ตำรำงที่ หน้ำ

1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 10

2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านร่างกาย 11

3 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ 13

4 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านสังคม 14

5 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านสติปัญญา 15

6 แสดงเนื้อหาและระยะเวลาในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนา

ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี)

75

7 แสดงผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์จากการจัดประสบการณ์แบบ

บูรณา

79

(ฉ)

การ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี)

8 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อ

พัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี)

9 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ

แบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6

ปี)

11 ผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณา

การ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี)

12 สรุปผลการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์จากการจัดประสบการณ์แบบ

บูรณาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี)

13 ผลการหาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวัดความพร้อม

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี)

โพสต์โดย ขวัญ : [10 ก.ค. 2560 เวลา 17:45 น.]
อ่าน [2771] ไอพี : 119.76.100.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,817 ครั้ง
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน

เปิดอ่าน 9,630 ครั้ง
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน

เปิดอ่าน 60,334 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 18,853 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 11,355 ครั้ง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง

เปิดอ่าน 29,519 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา

เปิดอ่าน 3,652 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 15,000 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 10,861 ครั้ง
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)

เปิดอ่าน 56,647 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

เปิดอ่าน 9,516 ครั้ง
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ

เปิดอ่าน 12,138 ครั้ง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง

เปิดอ่าน 17,743 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 10,710 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 13,960 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 35,389 ครั้ง
คำน่ารู้ในการสมัครงาน
คำน่ารู้ในการสมัครงาน
เปิดอ่าน 50,508 ครั้ง
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
เปิดอ่าน 19,827 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"
เปิดอ่าน 88,792 ครั้ง
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)
เปิดอ่าน 16,164 ครั้ง
พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมรูปทรงม้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ