ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการนิเทศการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นป

ชื่อเรื่อง การนิเทศโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ผู้ศึกษา นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการนิเทศโดยใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีต่อเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 4) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของครูผู้สอนตามเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นิเทศ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนที่มีผลการคัดกรองการอ่านปีการศึกษา 2556 และ 2557 ที่ยังมีข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก โดยดำเนินการนำร่องพัฒนาในโรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนในเขตปฏิบัติการนิเทศ จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนนอกเขตปฏิบัติการนิเทศในกลุ่มเชียงคำ 2 จำนวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 16 โรงเรียน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 คน และนักเรียนเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการอ่าน จำนวน 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) เอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย

2) คู่มือการนิเทศเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 3) แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน - หลังการเรียนรู้ (แบบปรนัย) ในเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 5) แบบสอบถามความความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 6) แบบสังเกตการปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 7) แบบนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8) แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน – หลังการเรียนรู้ (แบบปรนัย) จากการศึกษาเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้1) การวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช้สูตร E1/E2 2) การวิเคราะห์การหาดัชนีประสิทธิผลในกลุ่มเป้าหมายโดยการนำผลรวมของคะแนนทดสอบวัดความรู้หลังการเรียนรู้ (แบบปรนัย) ในเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย คิดเป็นร้อยละและผลรวมของคะแนนทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนการนิเทศคิดเป็นร้อยละแล้วนำมาแทนค่าตามสูตร E.I. 3) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย โดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ในการนี้นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินผลการอ่านออกนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยโดยวิเคราะห์จากผลการวัดความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบรรยายตามสภาพจริง

สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ประสิทธิภาพของเอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน

สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประสิทธิภาพ 81.56 /81.88 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80

2) คะแนนเฉลี่ยก่อนการนิเทศและหลังการนิเทศโดยใช้เอกสารแนวทางทางการจัดการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของนิเทศมีค่าเท่ากับ 0.5735 เมื่อคิดเป็นร้อยละ มีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 57.35

3) ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับ

เอกสารแนวทางทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านช่วยให้ครูได้แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน ความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่าน และเนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาด้านการอ่าน ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร คือ ควรมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการอ่านให้แก่สถานศึกษาที่ยังมีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับปรับปรุงและอ่านไม่ออก และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและสื่อโซเซียลให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนไม่ตรงเอกภาษาไทยหรือต้องการประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการอ่าน

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน

การอ่าน โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบรรยายตามสภาพจริงสามารถสรุปผลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

4.1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รายการประเมิน การเตรียม/การนำเข้าสู่บทเรียน โดยภาพรวมครูผู้สอนมีพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพปฏิบัติได้ดีมาก ได้แก่ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้/วิธีการเรียนรู้ การทบทวนความรู้ และเชื่อมโยงขั้นนำเข้าสู่บทเรียนกับขั้นการสอนอ่าน ตามลำดับ

4.2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รายการประเมิน ขั้นการสอน/การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน โดยภาพรวมพฤติกรรมการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีระดับคุณภาพปฏิบัติได้ดีมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ มีเครื่องมือฝึกการอ่าน ที่หลากหลาย กิจกรรมมีวิธีการสอนอ่านรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในขณะที่รายการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพดีถึงดีมาก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการอ่าน การดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน และกิจกรรมมีการวางแผนการประเมินผลและการนำผลการประเมินไปใช้ในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนาต่อไป ตามลำดับและจากการนิเทศ ติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการอ่านยังพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของครูผู้สอนที่สมควรเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะในด้านการใช้เครื่องมือฝึกการอ่านที่หลากหลาย กิจกรรมมีวิธีการสอนอ่านรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนของนักเรียนในห้องและวิธีการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ จำนวน 5 คน

4.3) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รายการประเมิน วิธีการสอนอ่าน โดยภาพรวมพฤติกรรมการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีระดับคุณภาพปฏิบัติได้ดีถึงดีมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ จัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบทักษะบันได 4 ขั้น และจัดกิจกรรมการสอนอ่านด้วยวิธีการที่หลากหลาย และจากการนิเทศ ติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการอ่าน พบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำที่มีกระบวนการในการสอนแบบแจกลูกสะกดคำตามกระบวนการเริ่มจากการสอนอ่านคำ อ่านประโยค อ่านแจกลูกสะกดคำ การสร้างคำใหม่และแต่งประโยค สำหรับการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบทักษะบันได 4 ขั้นตามแนวทางของศิวกานท์ ปทุมสูติ

4.4 ) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รายการประเมิน วิธีการใช้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมพฤติกรรมการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีระดับคุณภาพปฏิบัติได้ดีมาก ได้แก่ การใช้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมและมีสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออก ตามลำดับและจากการนิเทศ ติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการอ่าน พบจุดเด่นที่คือมีวิธีการใช้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ที่ครูผลิตขึ้นเองที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

4.5) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน รายการประเมิน วิธีการใช้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมพฤติกรรมการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีระดับคุณภาพปฏิบัติได้ดีมาก ได้แก่ การใช้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมและมีสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออก ตามลำดับ

และจากการนิเทศ ติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการอ่าน พบจุดเด่น คือ มีการวัดและประเมินผลการอ่านของนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองได้ร่วมประเมินนักเรียนเพื่อการพัฒนาแก้ไขร่วมกัน

การประเมินการอ่านออกของนักเรียนจากการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน

สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย มีคุณภาพระดับดีถึงดีมาก ตามรายการความสามารถด้านการอ่าน ได้แก่ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำ ความสามารถในการอ่านออกเสียงประโยค และความสามารถในการอ่านออกเสียงข้อความ ตามลำดับ นอกจากนี้จากการนิเทศติดตามในชั้นเรียน ยังพบว่า มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยที่ได้ศึกษาตามเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการอ่านสามารถอ่านคำจากบัญชี คำพื้นฐานได้ตามการประเมินที่ผู้ศึกษานำไปให้อ่าน

โพสต์โดย วารีรัตน์ สติราษฎร์ : [15 ก.ค. 2560 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [2596] ไอพี : 27.55.82.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,010 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 8,894 ครั้ง
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!

เปิดอ่าน 12,725 ครั้ง
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!

เปิดอ่าน 10,728 ครั้ง
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย

เปิดอ่าน 83,848 ครั้ง
วิธีทำ  น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ
วิธีทำ น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 34,732 ครั้ง
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

เปิดอ่าน 7,379 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ..."
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ..."

เปิดอ่าน 26,668 ครั้ง
E-mail Scams คืออะไร?
E-mail Scams คืออะไร?

เปิดอ่าน 13,424 ครั้ง
สัญญาณบอกอาการ 15 โรคฮิต เช็กดูสักนิด ก่อนจิตตก
สัญญาณบอกอาการ 15 โรคฮิต เช็กดูสักนิด ก่อนจิตตก

เปิดอ่าน 11,013 ครั้ง
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

เปิดอ่าน 12,286 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้

เปิดอ่าน 3,945 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"

เปิดอ่าน 18,540 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี

เปิดอ่าน 11,447 ครั้ง
หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ
หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ

เปิดอ่าน 7,890 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 17,901 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
เปิดอ่าน 17,589 ครั้ง
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
เปิดอ่าน 20,578 ครั้ง
แก่นขนุน
แก่นขนุน
เปิดอ่าน 8,216 ครั้ง
  เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดอ่าน 10,974 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ