ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

ผู้ประเมิน : นายสมโภช อินทปัญญา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

ปีที่ประเมิน : 2559 – 2560

การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและเป็นคนมีความสุข การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจในการก้าวไปข้างหน้าขององค์กร หรือสังคม หากนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารและพัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นๆก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ประเมินความเหมาะสมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ประเมินการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ด้านกระบวนการ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียน เขาเพิ่มนารีผลวิทยา ในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความขยัน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีน้ำใจ ความสุภาพ ความสามัคคีและเรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จำนวน 215 คน การประเมินใช้กรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของโครงการ ด้านสภาวะแวดล้อมและด้านปัจจัยเบื้องต้น 2) แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ ด้านกระบวนการ 3) แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ด้านผลผลิต หลังจากเก็บข้อมูลได้แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมินโครงการ

ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสม ด้านสภาวะแวดล้อมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อย ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พบว่าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครู ผู้บริหาร ให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน การดำเนินโครงการ มีระดับความเหมาะอยู่ในระดับมาก อันดับที่สาม ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม สำหรับองค์ประกอบย่อยที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ สถาบันศาสนา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินโครงการ

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสม ด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อย ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนมีแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความตั้งใจในการดำเนินโครงการ ระดับความเหมาะสมมากที่สุด อันดับที่สาม ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการ ระดับความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับองค์ประกอบย่อยที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ

ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อย ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่นักเรียนและบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา โรงเรียนมีการวางแผนดำเนินโครงการ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการปฏิบัติมากที่สุด อันดับที่สาม โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ ระดับการปฏิบัติมากที่สุด สำหรับองค์ประกอบย่อยที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม หลากหลาย

ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

ผลที่เกิดกับนักเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมระดับการปฏิบัติของนักเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่า นักเรียนมีระดับการปฏิบัติในเรื่องของการเต็มใจร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม สูงสุด ระดับการปฏิบัติมาก รองลงมา นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ระดับการปฏิบัติมาก อันดับสาม นักเรียนรักษาร่างกาย เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ระดับการปฏิบัติมาก สำหรับองค์ประกอบย่อยที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนพูดจาด้วยความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม ไม่พูดคำหยาบ เมื่อพิจารณาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายด้านทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมระดับ การปฏิบัติของนักเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ ด้านความมีน้ำใจ ระดับการปฏิบัติมาก รองลงมา ด้านความสามัคคี ระดับการปฏิบัติมาก อันดับสาม ด้านความรับผิดชอบ ระดับการปฏิบัติมาก สำหรับด้านที่มีระดับการปฏิบัติมากและมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านความสุภาพ

ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยรวมมีระดับการเห็นคุณค่าและประโยชน์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบย่อย พบว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น มีระดับการเห็นคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ในระดับมาก รองลงมา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีระดับการเห็นคุณค่าและประโยชน์ในระดับมาก สำหรับองค์ประกอบย่อยที่มีระดับการเห็นคุณค่าและประโยชน์ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ทำให้นักเรียนมีความประพฤติดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นโครงการที่สังคม ชุมชนต้องการให้ทางโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องคงไว้ในแผนปฏิบัติการและดำเนินการต่อไป

2. โรงเรียนควรมีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ จะส่งผลให้ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้ผลในระดับมากยิ่งขึ้น

3. โรงเรียนควรนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อีกทั้งควรจัดหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดการพัฒนาไปถึงเป้าหมายในระดับมากยิ่งขึ้น

4. โรงเรียนควรวางแผนการจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสุภาพ การพูดจา กิริยามารยาท ของนักเรียนให้มากขึ้น

5. โครงการมีคุณค่า โรงเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและติดต่อประสานความร่วมมือกับชุมชน ผุ้ปกครองและองค์กรต่างๆให้มากขึ้นเพื่อผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/ทำวิจัย ครั้งต่อไป

1. ควรจัดให้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ใช้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านต่างๆ

2. ส่งเสริมให้ครูทำการประเมินโครงการต่างๆอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย สมโภช อินทปัญญา : [20 ก.ค. 2560 เวลา 17:38 น.]
อ่าน [2615] ไอพี : 125.27.41.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,368 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 21,736 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี

เปิดอ่าน 38,966 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา

เปิดอ่าน 2,817 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 6,111 ครั้ง
คอร์รัปชันในระบบการศึกษา...ความท้าทายที่ต้องเดินหน้าสู้
คอร์รัปชันในระบบการศึกษา...ความท้าทายที่ต้องเดินหน้าสู้

เปิดอ่าน 11,422 ครั้ง
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?

เปิดอ่าน 9,553 ครั้ง
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว

เปิดอ่าน 9,999 ครั้ง
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย

เปิดอ่าน 13,693 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 6,549 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 28,525 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 14,171 ครั้ง
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

เปิดอ่าน 18,679 ครั้ง
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 9,256 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์

เปิดอ่าน 15,899 ครั้ง
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย
ทำงานมาก็หลายปีแล้ว ควรจะมีเงินเก็บเท่าไหร่กัน? ลองคำนวณดูเลย

เปิดอ่าน 13,052 ครั้ง
เหรียญศานติมาลา
เหรียญศานติมาลา
เปิดอ่าน 28,956 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เปิดอ่าน 12,884 ครั้ง
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
เปิดอ่าน 560 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่างด้ายเย็บผ้าและด้ายปัก และประเภทของด้ายปัก
ความแตกต่างระหว่างด้ายเย็บผ้าและด้ายปัก และประเภทของด้ายปัก
เปิดอ่าน 59,270 ครั้ง
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ