ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ประเมินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นายธนิตย์ กุลโรจนสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสูง

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน

บ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับ (4.1) ระดับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ(4.2) ความ พึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ประเมินโดยวิธีการใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มประชากรครูผู้สอน ซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 คน กลุ่มผู้ปกครอง เป็นผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 22 คน กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ซึ่งยกเว้นผู้บริหารและตัวแทนครู และกลุ่มนักเรียน ใช้นักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทุกฉบับอยู่ระหว่าง 0.881 – 0.905 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65,  = .65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68,  = .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66,  = .63 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ระดับคุณภาพการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้าน

เนินสูง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66,  = .63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2559 ตามความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69,  = .56)

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสูง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ และประเด็นการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ทุกรายการ โดยผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าโครงการนี้ควรดำเนินการต่อไปและโครงการนี้ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับต่าง ๆ

2. ควรนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินงานโครงการและผลผลิตของโครงการ โดยประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

3. ควรมีการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของชุมชน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ

4. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญและต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

5. ควรประสานงานการจัดกิจกรรมกับกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อการวางแผน หรือกำหนดเวลาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินและนิเทศการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย ผอเนินสูง : [27 ก.ค. 2560 เวลา 13:23 น.]
อ่าน [1219] ไอพี : 171.7.239.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ