ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)

การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารงาน“แบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์”ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) เปนวิธีการบริหารที่เนนผลงานหรือผลการปฏิบัติ สงเสริมใหผูบริหาร

เนนที่ผลผลิตและ ผลลัพธซึ่งรวมกันเปนผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนสําคัญ

การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค1) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ผลการศึกษาพบวา ไดรูปแบบการบริหารงาน“แบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์”ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) มีองคประกอบของหลักการบริหารงาน ดังนี้

1. ผูมีสวนรวมโดยตรง คือ ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเปนสําคัญ เชน ผูบริหาร หัวหนาโครงการ ซึ่งตองมีกลยุทธในการสรางบรรยากาศในองคกรใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม

2. ผูมีสวนรวมโดยออม คือ ผูที่ไมมีสวนในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แตเปน เรื่องของการใหการสนับสนุน สงเสริมใหบรรลุเปาหมาย เชน รวมประชุม สนับสนุนทรัพยากร

3. วิเคราะหสถานภาพโครงการแบบมีสวนรวม คือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรคของสถานศึกษา หรือของแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา โดยทุกฝายที่เกี่ยวของเขามา มีสวนรวม และมีกลไกการควบคุมทิศทางของการดําเนินงานที่แนนอน

4. วัตถุประสงค เปนเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

5. ปจจัยนําเขา คือทรัพยากรตาง ๆ ที่นํามาใชในการดําเนินงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

6. กิจกรรม เปนกระบวนการที่นําปจจัยนําเขา มาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

8. ผลผลิต คือ ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการดําเนินงาน ตามโครงการโดยตรง

9. ผลลัพธ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมาที่เกิดจากผลผลิตของการดําเนินงาน

10. ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลรวมของผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน

11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขากับผลผลิต

12. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการบริหารงาน “แบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์” ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาใหสามารถวัดผลงานไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินความกาวหนา และความสําเร็จของงาน ทั้งในระดับแผนงาน/โครงการ/แผนกวิชา/ฝาย และงานของสถานศึกษาได้รวมทั้งใชปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและการใหบริการทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้เปนหลักสําคัญของการปฏิรูประบบการทํางานของบุคลากรของสถานศึกษา

ทุกฝายที่ตองใหประชาชนและผูรับบริการทางการศึกษาไดรับประโยชนสูงสุด

จากการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ สรุปผล การนํารูปแบบการบริหารฯ ที่ไดจากการศึกษาไปใชในการบริหารโครงการ ผลการประเมิน โครงการโดยใชรูปแบบการประเมินแบบของซิปป (CIPP Model) ซึ่งประกอบดวยการประเมินดาน บริบท ปจจัย กระบวนการและผลผลิต พบวา ผลการประเมินทุกโครงการ มีคาเฉลี่ย x = 4.10 และ คา S.D. = 0.60 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริบท มีคา x = 4.20 และคา S.D.= 0.55 ในระดับมาก ซึ่งการดําเนินงานดานบริบทหมายถึงดานนโยบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและเจตนารมณของการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับมากทุกโครงการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ สงผลใหผูมีสวนรวม ในการดําเนินงานโครงการ ทั้งผูมีสวนรวมโดยตรง คือ ผูรับผิดชอบโครงการและผูมีสวนรวมโดยออม หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมโครงการเขาใจ วัตถุประสงคและเจตนารมณในการดําเนินงานโครงการ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยูในระดับมากทุกด้าน และสําเร็จตามแผนงานที่ตั้ง ไวทุกโครงการ สวนขอเสนอแนะในการนําสูการปฏิบัติ คือ ด้านการดําเนินงานดานกระบวนการ หมายถึง การดําเนินงาน ดานวิธีการขั้นตอน กิจกรรม การประชาสัมพันธและแผนการติดตามประเมินผล อยูในระดับต่ำ มีคา x = 3.98และคา S.D.= 0.68 ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ มีคาเฉลี่ย  = 4.14และคา  = 0.51ระดับผลการประเมิน อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตาม รายการประเมิน รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริบท มีคา  = 4.26และคา  = 0.48 ใน ระดับมาก ซึ่งแสดงวาบุคลากรมีความเขาใจถึง นโยบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและเจตนารมณ ของการดําเนินงานโครงการ แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นระหวางผูที่มีสวน รวมโดยตรงและผูที่มีสวนรวมโดยออม สงผลใหเกิดความเขาใจรูจุดมุงหมายในการดําเนินงาน โครงการ สวนรายการประเมินที่มีคาต่ำสุด คือ ดานกระบวนการ หมายถึง การดําเนินงานดาน วิธีการ ขั้นตอน กิจกรรม การประชาสัมพันธและแผนการติดตามประเมินผลมีคา  = 4.03 และคา  = 0.53 อยูในระดับมาก ตองไดรับการปรับปรุง

โพสต์โดย ศรชัย เข้มแข็ง : [11 ส.ค. 2560 เวลา 12:57 น.]
อ่าน [2334] ไอพี : 183.89.6.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 140,716 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)

เปิดอ่าน 32,461 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ

เปิดอ่าน 8,073 ครั้ง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เปิดอ่าน 18,980 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 14,106 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 35,420 ครั้ง
หลักธรรมของชีวิตคู่
หลักธรรมของชีวิตคู่

เปิดอ่าน 10,742 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง

เปิดอ่าน 9,141 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 7,838 ครั้ง
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557

เปิดอ่าน 11,241 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 12,242 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

เปิดอ่าน 10,039 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 8,714 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง

เปิดอ่าน 14,799 ครั้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,926 ครั้ง
กินผักตามฤดู 12 เดือน
กินผักตามฤดู 12 เดือน

เปิดอ่าน 7,782 ครั้ง
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?

เปิดอ่าน 308 ครั้ง
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก

เปิดอ่าน 16,454 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)

เปิดอ่าน 2,675 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ