ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส

สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประเมิน : นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ประเมินบริบทก่อนการดำเนินงานโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการ 3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินงานโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปีการศึกษา 2559 รวม 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการประเมิน 1) ผลการการประเมินด้านบริบทของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X= 4.07, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด มีข้อ 6, 8, 9 และระดับมาก มีข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X= 4.24, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด มีข้อ 1, 8, 9,10 และระดับมาก มีข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับมากที่สุด มีข้อ 2, 8, 9 และระดับมาก มีข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 4) ผลการประเมินด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับมากที่สุด มีข้อ 1, 2, 7, 8 และระดับมาก มีข้อ 3, 4, 5, 6, 9, 10

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพของ

นักกีฬาเทเบิลเทนนิสพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไปในทิศทางเดียวกัน

ความคิดเห็นของบุคลากรครูเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรครูเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X =4.16,S.D.=0.71)

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยรวมมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.37,S.D.=0.71)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา โดยรวมมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มาก (X = 4.12,S.D.=0.77)

โดยสรุปจะเห็นว่า ทั้งบุคลากรครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสได้คล้ายคลึงกันทุกเรื่องโดยเฉพาะ 1) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจที่จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาซ้อมกีฬา ทำให้ร่างกายมีพัฒนาการดีขึ้น มีความแข็งแรง 2) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน นักกีฬาสามารถนำชัยชนะมาสู่โรงเรียน และการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีกับโรงเรียนอื่น ๆ ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นเทเบิลเทนนิสต่างโรงเรียน 3) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นความรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญในการแข่งขัน มีชื่อเสียงเป็นฮีโร่ของเพื่อนนักเรียนและน้อง ๆ ทำให้มีความกล้าการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งหน้าชั้นเรียนและหน้าเสาธง 4) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีใช้เวลาว่างของตนอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน นักเรียนที่เป็นนักกีฬาส่วนมากจะมีความผูกพันกับชุมชน ชอบช่วยเหลืองานของชุมชนทุกประเภท รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ 5)เทเบิลเทนนิสสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม กีฬาเทเบิลเทนนิสจะต้องเล่นเป็นทีม มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบยอมรับความผิดพลาดและหาทางแก้ไข 6) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา นักกีฬาเทเบิลเทนนิส จะต้องรู้จักคำว่าให้อภัย และแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีมที่ทำคะแนนได้หรือทำผิดพลาด และ 7) เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่นักเรียนทุกระดับสามารถเล่นได้เป็นอย่างดี เป็นกีฬาที่เล่นไม่ยาก ดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ เล่นฝึกซ้อมคนเดียวหรือสองคนขึ้นไปก็ได้

โพสต์โดย torychem : [31 ส.ค. 2560 เวลา 07:07 น.]
อ่าน [2229] ไอพี : 122.154.151.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,634 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง

เปิดอ่าน 21,089 ครั้ง
ข้อห้ามของคนอกหัก
ข้อห้ามของคนอกหัก

เปิดอ่าน 20,072 ครั้ง
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ

เปิดอ่าน 421,411 ครั้ง
     กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  พร้อมตัวอย่าง ง่ายต่อการจดจำ
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ พร้อมตัวอย่าง ง่ายต่อการจดจำ

เปิดอ่าน 10,521 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

เปิดอ่าน 69,632 ครั้ง
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 17,879 ครั้ง
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้

เปิดอ่าน 9,492 ครั้ง
"พอล"หมึกยักษ์..นักทำนาย ต้นตระกูลกำเนิดยุคแคมเบรียน
"พอล"หมึกยักษ์..นักทำนาย ต้นตระกูลกำเนิดยุคแคมเบรียน

เปิดอ่าน 20,994 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 14,641 ครั้ง
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด

เปิดอ่าน 15,002 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 16,771 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด

เปิดอ่าน 11,210 ครั้ง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,185 ครั้ง
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์

เปิดอ่าน 10,022 ครั้ง
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,768 ครั้ง
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ

เปิดอ่าน 12,028 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 11,156 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 12,257 ครั้ง
คลิปการทำให้เสื้อที่ซักเรียบเหมือนรีด ด้วยน้ำแข็งเพียง 3ก้อน
คลิปการทำให้เสื้อที่ซักเรียบเหมือนรีด ด้วยน้ำแข็งเพียง 3ก้อน

เปิดอ่าน 14,117 ครั้ง
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ