ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครู โรงเรียนเท

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน

แบบ EIS ของครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

ผู้วิจัย สัมฤทธิ์ ยศยิ่งยง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัย รูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการสอนแบบ EIS และความต้องการการพัฒนาครู

ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1

(บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 68 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ จัดเรียงลำดับ ความสำคัญของความต้องการจำเป็น Priority needs index

( PNI)

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา

1. นำร่างการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การสอนแบบ EIS เข้าที่ประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จำนวน 12 คน ซึ่งได้ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558

2. การประเมินร่างรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสอนแบบ EIS จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาครู จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ จำนวน 2 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เดือนกันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 68 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยดำเนินการพัฒนาครูด้วยรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) และประเมินสมรรถนะการสอนแบบ EIS ก่อนและหลังการได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่า t-test

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 68 คน ซึ่งได้มาขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

สรุปผลการประเมินโครงการ

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการสอนแบบ EIS และความต้องการการพัฒนาครู

ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาสภาพปัญหาการสอนแบบ EIS มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการสอน EIS อยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา

มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็นปัญหา ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการพัฒนา ตามแผน ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวัดและประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา สมรรถนะการสอนแบบ EIS ก่อนได้รับการพัฒนา คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ( = 2.83) และหลังได้รับการพัฒนา คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผลการสมรรถนะการสอนแบบ EIS หลังได้รับการพัฒนาสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

จังหวัดนครราชสีมา ครูมีความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้

จากการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนแบบ EIS ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนสูงขึ้น

โพสต์โดย ก้อย : [31 ส.ค. 2560 เวลา 07:37 น.]
อ่าน [2459] ไอพี : 180.183.250.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,859 ครั้ง
กินยาให้ถูกโรค
กินยาให้ถูกโรค

เปิดอ่าน 13,518 ครั้ง
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด

เปิดอ่าน 547 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 30,617 ครั้ง
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

เปิดอ่าน 17,770 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า

เปิดอ่าน 33,023 ครั้ง
แนะ
แนะ 'เคล็ดลับ 3 อ.' เพื่อสุขภาพดียามสูงวัย

เปิดอ่าน 23,265 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

เปิดอ่าน 11,961 ครั้ง
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก

เปิดอ่าน 10,419 ครั้ง
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)

เปิดอ่าน 14,232 ครั้ง
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม

เปิดอ่าน 12,532 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 21,124 ครั้ง
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต

เปิดอ่าน 10,106 ครั้ง
รู้จัก โรคเอสแอลอี
รู้จัก โรคเอสแอลอี

เปิดอ่าน 18,397 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง

เปิดอ่าน 26,324 ครั้ง
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,046 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ

เปิดอ่าน 15,686 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"

เปิดอ่าน 53,298 ครั้ง
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 18,374 ครั้ง
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู

เปิดอ่าน 10,344 ครั้ง
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ