ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลา

บทคัดย่อ

การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านการประเมินประสิทธิผล ประเมินความยั่งยืน และด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST Model ได้แก่ การประเมินด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งได้แก่ ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 274 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครู จำนวน 20 คน ผู้เรียน จำนวน 120 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน และผู้ปกครองของผู้เรียน จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมินโครงการที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) จำนวน 5 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท (Context Evaluation) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย 4.1) ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) 4.2) ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 4.3) ด้านประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) 4.4) ด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ และฉบับที่ 6 เป็นแบบสัมภาษณ์โครงการ สำหรับผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครองของผู้เรียน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย พบว่า

1.ภาพรวมการประเมินโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านบริบท (Context Evaluation) และด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามลำดับ

2.การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation ของโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย และโครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตลาดแคตามลำดับ

3.การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ อาคารสถานที่ ชุมชนแวดล้อมสำหรับกิจกรรมตามโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมและเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ และ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมกิจกรรมในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอตามลำดับ

4.การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา) พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ มีการนิเทศ ติดตาม และควบคุมระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการปรับปรุงระหว่างการดำเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสม มีการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆตามโครงการตามลำดับ

5.การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำแนกเป็น

5.1 ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่ามีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

5.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) พบว่าภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ผู้เรียนมีความสนใจแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชนและ ผู้เรียนเป็นผู้ที่ดูแลรักษา หวงแหนสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ชุมชนมากขึ้น

5.3 ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) พบว่าภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ผู้เรียนเป็นผู้ที่ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเป็นประจำ ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้จากที่มีอยู่อย่างเป็นประโยชน์อยู่เสมอ และ ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนได้หลากหลายวิชาและสม่ำเสมอ

5.4 ด้านการถ่ายโอน(Transportability Evaluation) ภาพรวมพบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนสามารถเชิญชวนผู้ปกครองชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเข้าร่วมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้ และผู้เรียนมีความรัก หวงแหนแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

6. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ สื่อต่างๆ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป และ สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม บรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีความสนุกสนานน่าสนใจ

โพสต์โดย virat : [31 ส.ค. 2560 เวลา 08:35 น.]
อ่าน [2194] ไอพี : 182.232.230.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,694 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 7,951 ครั้ง
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เปิดอ่าน 2,585 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022

เปิดอ่าน 14,038 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 8,480 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว

เปิดอ่าน 28,337 ครั้ง
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 35,663 ครั้ง
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)

เปิดอ่าน 9,391 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,720 ครั้ง
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 11,212 ครั้ง
อาหารที่ทำให้ดูสวย
อาหารที่ทำให้ดูสวย

เปิดอ่าน 9,916 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 20,037 ครั้ง
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 10,939 ครั้ง
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี

เปิดอ่าน 17,101 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 11,056 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,014 ครั้ง
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)

เปิดอ่าน 24,333 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร

เปิดอ่าน 17,511 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 9,460 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 44,570 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ