ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย ด้านการจัดประสบการณ์กา

เอกสารสรุปผลงานการมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ชื่อผลงาน การปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตามนโยบายด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยด้วยมอนเทสซอริ (Montessori) โรงเรียนบ้านหนองอาสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ เบอร์โทรศัพท์ 095-8298941

ชื่อครูผู้รับผิดชอบ นางสายลม สัมฤทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 082-2283958

1. ความสำคัญ/ความเป็นมาของผลงาน

เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ การสร้างรากฐานที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้กับเด็กในวัยนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี นับเป็นระยะที่มีความสำคัญช่วงหนึ่งในการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็ก การที่เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จริยธรรม บุคลิกภาพและสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง จะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเด็กในวัยนี้ยังง่ายต่อการปลูกฝังพฤติกรรมและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จึงควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

การแสดงออกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเด็กปฐมวัย เป็นการกระทำของเด็กที่เกิดจากความตั้งใจ โดยที่การกระทำนั้นไม่เหมาะสมกับสถานที่หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม พฤติกรรมท้าทายอำนาจ พฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน พฤติกรรมไม่สนใจเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กในวัยนี้ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ถ้าปัญหาการแสดงออกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเด็กปฐมวัยไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องวิธี อาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กไม่เหมาะสมกับวัย และส่งผลต่อพัฒนาด้านอื่นๆอีกด้วย

ดังนั้นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีควรเริ่มจากหน่วยที่เล็กและสำคัญที่สุดคือครอบครัว การสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการแก้ไขปัญหาการแสดงออกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ประสบผลสำเร็จ แต่กระนั้นแล้วการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในโรงเรียนก็สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะเด็กปฐมวัยต้องรับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัย ควบคู่ไปกับปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีจากครูและบุคลากรที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาทักษะชีวิตเบื้องต้น การฝึกระเบียบวินัย การเคารพกฎกติกา การทำงานกิจกรรมด้วยตนเอง อย่างมีขั้นตอนและมีเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาในระบบมอนเตสซอรี่ ที่โรงเรียนบ้านหนองอาสาเชื่อว่าเหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานด้วยตนเอง อย่างมีเป้าหมาย หรือทำสิ่งใดๆ ด้วยตนเอง ทำงานกิจกรรมอย่างมีระบขั้นตอน มีความเชื่อมั่น สร้างระเบียบวินัยของตนเอง

การศึกษาในระบบมอนเตสซอรี่ คิดค้นและจัดตั้งขึ้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Dr.Maria Montessori) ซึ่งมีปรัชญาว่า จิตที่เกิดมาพร้อมกับเด็กได้กำหนดลักษณะนิสัยของเด็กมาก่อน แต่สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะกับการเรียนสำหรับเด็ก จะช่วยส่งเสริมสิ่งที่เด็กมีอยู่ในตัว ดังนั้น การศึกษาในระยะเริ่มต้นของเด็กควรได้รับปลูกฝังให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและความต้องการของเขา ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยครูคำนึง ถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล คำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานของตนเอง เพราะการ ศึกษามอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กคือ ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้

การจัดการศึกษาในระบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนบ้านหนองอาสาได้เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 โดยการบูรณาการสอดแทรกเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในตารางกิจกรรมประจำวัน แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดชีวิตประจำวัน ประสาทรับรู้ ภาษา และคณิตศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต ทดลอง ลงมือปฏิบัติ คิดแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อมให้เสมือนบ้าน มีห้องต่างๆที่บ้าน มีห้องโถงใหญ่ที่จัดมุมการเรียนรู้ไว้ตอบสนองความต้องการของเด็ก ได้แก่ มุมฝึกประสาทสัมผัส มุมภาษา มุมคณิตศาสตร์ มุมดนตรี มุมศิลปะ มุมที่จะสอนสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้คุณลักษณะที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้รับ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่อย่างมีความสุขในสังคม และที่สำคัญสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองในชุมชนนำบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ

2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยให้คุณลักษณะที่ดี มีความเชื่อมั่น มีระเบียบวินัย

สามารถอยู่อย่างมีความสุขในสังคม

2.3 เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอน

แบบมอนเทสซอริให้กับผู้ปกครองในชุมชน

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

รายการ/กิจกรรมสำคัญ รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ

1. ขั้นการวางแผน (P)

1.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2558

1.2 รายงานการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษา

1.3 ศึกษารูปแบบ เทคนิควิธีการสอน เครื่องมือ และนวัตกรรมต่างๆที่เหมาะสมสามารถนำมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบบทบาทหน้าที่การทำงานฝ่ายต่างๆ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

2. ขั้นดำเนินงานตามแผน (D)

2.1 กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดเน้น สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนในระดับปฐมวัย

2.2 ประชุมทำความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถศึกษาสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน

2.3 กำหนดกิจกรรมการสอนแบบมอนเทสซอรีแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วยหมวดชีวิตประจำวัน ประสาทรับรู้ ภาษา และคณิตศาสตร์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนสื่ออุปกรณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับหลักการของมอนเทสซอรี

2.5 จัดทำหน่วยการเรียนรู้สารระการเรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายของหลักสูตรปฐมวัย จัดแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต ทดลอง ลงมือปฏิบัติและคิดแก้ปัญหา

2.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมในระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ โดยจัดกิจกรรมหมวดชีวิตประจำวัน

จะจัดที่ห้องเรียน ส่วนกิจกรรมหมวดอื่นๆให้แบ่งตารางการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C)

1. คณะกรรมการนิเทศการสอนตามหลักการของมอนเทสซอรี

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนางาน (A)

4.1 นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

4.2 เพิ่มเติมกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนางานการเรียนรู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการศึกษาระดับต่อไป

4.3 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

4.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

4.5 สรุปรายงานโครงการ

- จัดทำรูปเล่ม

- นำเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.6 นำข้อมูลไปวางแผนดำเนินโครงการภาคเรียนต่อไป

4. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี โรงเรียนมีผลการพัฒนาที่ดีในหลายด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานหลายฝ่าย เพื่อการดำเนินงานครอบคลุมกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านผู้เรียน หลังจากการการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี 1 ปีการศึกษา ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเปลี่ยนหลายด้าน ผู้เรียนมีความสุขกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มีการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตาม

ขั้นตอนที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจและฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย รู้จักกฎกติกาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ด้านครูผู้สอน การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการสอนแบบมอนเทสซอรีให้ประสบผลสำเร็จนั้น ปัจจัยที่สำคัญย่อมหมายถึงครูผู้สอน ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ และความเสียสละเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน บทบาทของครูคือการเป็นผู้อำนวยความสะดวก คอยให้คำ แนะนำ ปรึกษา เตรียมการสอนและจัดสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนแต่ละให้เหมาะสมแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้านโรงเรียน เนื่องด้วยการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการสอนแบบมอนเทสซอรีในโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบทุกๆฝ่ายให้ความสำคัญ ทำให้เกิดผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทางที่ดีขึ้น ผู้ปกครองสามารถสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนของผู้เรียน และจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ ทำให้โรงเรียนได้รับการยกย่องและสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น และให้การยอมรับมองภาพลักษณ์ของการเป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลทำให้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและความร่วมมือต่างๆเป็นอย่างดี

5. ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1 ผู้เรียนมีวินัย ควบคุมตนเองได้ สามารถพึ่งตนเอง เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนอย่างมีความสุขและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน

5.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และถูกอย่างถูกต้องตามหลักการของการสอนตามแนวทางของมอนเทสซอรี

5.3 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น และให้การยอมรับมองภาพลักษณ์ของการเป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

5.1 การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางของมอนเทสซอรีอย่างมีประสิทธิภาพ

- การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดเน้น คุณลักษณะของผู้เรียนตามแนวทาง

ของมอนเทสซอรี

- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมที่สอดคล้องหลักการ

ของการสอนแบบมอนเตสซอรี่

- การดำเนินการจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.2 การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางของมอนเทสซอรี

5.2 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5.4 การสนับสนุนความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการมีส่วนร่วมประเมินผล ติดตามการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของผู้เรียน

โพสต์โดย โตร่า : [12 ก.ย. 2560 เวลา 14:37 น.]
อ่าน [3247] ไอพี : 223.207.242.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,075 ครั้ง
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน

เปิดอ่าน 21,430 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 8,265 ครั้ง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง

เปิดอ่าน 13,600 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 163,599 ครั้ง
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน

เปิดอ่าน 8,508 ครั้ง
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้

เปิดอ่าน 186,276 ครั้ง
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 12,950 ครั้ง
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้

เปิดอ่าน 33,548 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)

เปิดอ่าน 11,870 ครั้ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง

เปิดอ่าน 49,057 ครั้ง
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เปิดอ่าน 56,054 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 35,501 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 29,129 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย

เปิดอ่าน 25,041 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 31,379 ครั้ง
ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ
เปิดอ่าน 12,265 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 9,335 ครั้ง
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์  มูลค่าของความสามารถ
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์ มูลค่าของความสามารถ
เปิดอ่าน 11,803 ครั้ง
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
เปิดอ่าน 30,839 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ