ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง

ชื่อผู้วิจัย นางสุภาพร คุโน

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ก่อนและหลังการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง และ 4) เพื่อรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จากการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง กำหนดให้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ครูปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจึงต้องพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษากำหนดให้จัดขึ้น เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการสอดแทรกไปใช้ในกิจวัตรประจำวัน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูงได้นำหลักสูตรแกนกลางมาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และชุมนุม โดยให้นักเรียนเลือกเข้าชุมนุมตามความสนใจและความถนัด ของตนเอง การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน โครงการและกิจกรรม ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น อย่างเป็นระบบเพื่อสนองความต้องการ ความถนัดเฉพาะด้าน และความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นคนดีตามความคาดหวังของสังคม เกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง พบว่า ด้านลักษณะของการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ควรมีความหลากหลาย น่าสนใจ ใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เมื่อนักเรียนทำความดีมีการเสริมแรง ให้กำลังใจ มอบรางวัล และมีการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด นักเรียนได้ ลงปฏิบัติโดยตรง ซึ่งนักเรียนส่วนมากต้องการให้มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ร้อยละ 24.20 การฝึกอบรม ร้อยละ 21 การจัดกิจกรรมชุมนุม ร้อยละ 15.20 กิจกรรมหน้าเสาธง ร้อยละ 14.90 นิมนต์พระมาสอน ร้อยละ 13.70 และครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย ร้อยละ 11 ด้านเนื้อหาที่นักเรียนต้องการการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนส่วนมากต้องการให้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 17.60 มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 15.30 รักความเป็นไทย ร้อยละ 13.80 อยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ 13.30 มีวินัย ร้อยละ 13.10 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร้อยละ 11.80 ซื่อสัตย์ ร้อยละ 8.30 และมุ่งมั่นในการทำงาน ร้อยละ 6.80 ด้านสถานที่ที่นักเรียนต้องการใช้ในการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนส่วนมากต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร้อยละ 32.60 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ร้อยละ 24.70 ห้องเรียน ร้อยละ 23 และวัด ร้อยละ 19.70 ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนส่วนมากต้องการให้ประเมินผลจากการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ร้อยละ 36.50 ใช้แบบทดสอบ ร้อยละ 25.80 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ร้อยละ 21.90 และวัดจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยวัดจากแบบสังเกตพฤติกรรม และการสัมภาษณ์ ร้อยละ 15.70 ซึ่งผู้วิจัยนำมาสังเคราะห์เป็นการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ประกอบด้วย กิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน 2) กิจกรรมวันสำคัญน่ารู้ 3) กิจกรรมมารยาทไทย 4) กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน 5) กิจกรรมอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา 6) กิจกรรมวัยสดใสใส่ใจธรรมะ 7) กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะในโรงเรียน และ 8) กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน

3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ก่อนและหลังการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ก่อนและหลังการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่า ก่อนการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยด้านที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน มากที่สุด คือ ด้านมีวินัย มีค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมา คือ ด้าน รักความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ย 4.63 ด้านจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 4.60 ด้านอยู่อย่างพอเพียงมีค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่าเฉลี่ย 4.29 และด้านซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ย 4.15

4. ผลจากการรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง พบว่า นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แสดงความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ให้ข้อคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมและยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเห็นว่าการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์นักเรียนมีความเหมาะสมดี เนื่องจากได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เบื่อ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยความเต็มใจ ระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม นักเรียนส่วนใหญ่ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมหรือรวมกิจกรรมประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เพราะสามารถยืดหยุ่นได้ตามเหตุการณ์ที่เป็นจริง ประโยชน์ของกิจกรรม นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีประโยชน์มากทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มากมาย รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า นักเรียนส่วนมากต้องการให้จัดกิจกรรมต่อไปอีก ควรมีรางวัลหรือเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นที่ปฏิบัติกิจกรรมเป็นตัวอย่างหรือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและในชุมชน ดังนั้นจะเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่แนวทาง ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย สุภาพร : [16 ต.ค. 2560 เวลา 12:25 น.]
อ่าน [2131] ไอพี : 1.1.234.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,213 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 7,442 ครั้ง
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส

เปิดอ่าน 31,298 ครั้ง
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร

เปิดอ่าน 10,825 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน

เปิดอ่าน 23,844 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 21,963 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

เปิดอ่าน 28,371 ครั้ง
"มะละกอ" มีถิ่นกำเนิดจากที่ใด?
"มะละกอ" มีถิ่นกำเนิดจากที่ใด?

เปิดอ่าน 15,846 ครั้ง
กลับบ้านก่อนเวลา ปีนผ้าหนีแทบไม่ทัน
กลับบ้านก่อนเวลา ปีนผ้าหนีแทบไม่ทัน

เปิดอ่าน 25,187 ครั้ง
ระบบสี Additive
ระบบสี Additive

เปิดอ่าน 19,310 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"

เปิดอ่าน 12,486 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 7,426 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 11,568 ครั้ง
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว

เปิดอ่าน 12,904 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 79 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถึงเวลาจัดทัพใหม่ด้านคุณภาพการศึกษา
จดหมายฉบับที่ 79 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถึงเวลาจัดทัพใหม่ด้านคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 36,779 ครั้ง
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,503 ครั้ง
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา

เปิดอ่าน 8,105 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 10,342 ครั้ง
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 53,939 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน

เปิดอ่าน 16,935 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ