ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะหัน ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 45 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)แบบประเมินด้านประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 3)แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ 4) แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยประเมินความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะหัน ด้าน ความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะหัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสรุปได้ รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการและตรงตามความต้องการของโรงเรียน นักเรียน ครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , S.D. = 0.45 ) รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับกับสภาพปัจจุบันปัญหา และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67 , S.D. = 0.45 ) และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58 , S.D. = 0.51 ) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ เป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จ ( = 4.17 , S.D. = 0.39 ) ผู้บริหารและคณะครูมีความสามารถในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( = 4.17 , S.D. = 0.58 ) และชุมชนยอมรับและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.17 , S.D. = 0.58 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 , S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูและบุคลากรให้ความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74 , S.D. = 0.45 ) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความพร้อมและเพียงพอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68 , S.D. = 0.45 ) และผู้บริหาร และครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( = 4.58 , S.D. = 0.51 ) และ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.05 , S.D. = 0.52 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการรักพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างมีระบบและระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75 , S.D. = 0.45 ) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67 , S.D. = 0.49 ) ตามลำดับ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานชัดเจน ( = 4.58 , S.D. = 0.51 ) การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ( = 4.58 , S.D. = 0.51 ) การดำเนินกิจกรรมเขตงานสะอาดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ( = 4.58 , S.D. = 0.51 ) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58 , S.D. = 0.51 ) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.07 , S.D. = 0.67 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

4.1 ผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 8 ด้าน จากความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.51) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1) มุ่งมั่นในการทำงาน ( = 4.45, S.D. = 0.52) 2) รักความเป็นไทย ( = 4.44, S.D. = 0.47) และ 3) อยู่อย่างพอเพียง ( = 4.39, S.D. = 0.53)

4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.52) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1)นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน ความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = 0.50) และกิจกรรม ประชาธิปไตยส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = 0.50) ลำดับที่ 2)ได้แก่ กิจกรรมแต่งกายดีมีวินัยส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53 , S.D. = 0.54 ) และ ลำดับที่ 3)กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.49 , S.D. = 0.51) 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.52) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71 , S.D. = 0.46) ลำดับที่ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมนุมสามารถเลือกกิจกรรมชุมชุมตามความสนใจของตนเองได้เต็มที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = 0.50) และลำดับที่ 3)นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53 , S.D. = 0.5)

โพสต์โดย มน : [28 ต.ค. 2560 เวลา 13:25 น.]
อ่าน [2592] ไอพี : 118.172.92.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,765 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล

เปิดอ่าน 4,862 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 12,519 ครั้ง
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 18,327 ครั้ง
คู่แข่ง 4.0 คือการศึกษาและคุณภาพชีวิต : โดย สุกรี เจริญสุข
คู่แข่ง 4.0 คือการศึกษาและคุณภาพชีวิต : โดย สุกรี เจริญสุข

เปิดอ่าน 55,968 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 27,509 ครั้ง
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 10,036 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 12,820 ครั้ง
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

เปิดอ่าน 19,138 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม

เปิดอ่าน 5,659 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5

เปิดอ่าน 10,313 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้

เปิดอ่าน 16,102 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

เปิดอ่าน 27,488 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

เปิดอ่าน 12,148 ครั้ง
ความเป็นมา  "วันสงกรานต์"
ความเป็นมา "วันสงกรานต์"

เปิดอ่าน 143,029 ครั้ง
งานแกะสลักไม้
งานแกะสลักไม้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 261,389 ครั้ง
สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง

เปิดอ่าน 14,041 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 12,270 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 23,526 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

เปิดอ่าน 11,300 ครั้ง
คลิปบรรยากาศพบกันระหว่าง สพฐ.และสภาการศึกษาทางเลือกไทยกรณียุบ ร.ร.ขนาดเล็ก
คลิปบรรยากาศพบกันระหว่าง สพฐ.และสภาการศึกษาทางเลือกไทยกรณียุบ ร.ร.ขนาดเล็ก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ