ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนโนนกอกวิทยา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้รายงาน ประมวล คิดควร

หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ประเมินคุณภาพของนักเรียนเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนและหลังดำเนินโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ โดยผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนโนนกอกวิทยาวิทยา ปีการศึกษา 2560

รวม 2,106 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 633 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทำการรวบรวมข้อมูล แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test

ผลการศึกษา

1. ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกรายการ ด้านบริบทของโครงการทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่ 1) ความต้องการและจำเป็นของโครงการมีระดับสูงสุด ในตัวชี้วัดที่ 1) ความต้องการและจำเป็นของโครงการ โดยภาพรวมมีความต้องการและจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นรายการที่มีความต้องการและจำเป็นสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 2) ความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยชื่อโครงการเป็นรายการที่มีความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงการสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 3) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ โดยภาพรวม มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการบริหารจัดการการดำเนินโครงการ เป็นปัจจัยนำเข้าที่มีความเหมาะสมสูงสุด ด้านกระบวนการของโครงการทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการวางแผน มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 1) การวางแผน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาการอ่านของสถานศึกษาเป็นรายการการวางแผนที่มี

การปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 2) การดำเนินการโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายและน่าสนใจเป็นรายการการดำเนินการที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 3) การประเมินผล โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการประเมินผล มีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรายการการประเมินผลที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 4) การนิเทศ กำกับและติดตาม โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการนิเทศ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายการการนิเทศ กำกับและติดตามที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 5) การนำเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการขยายผลการปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเป็นรายการการนำเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาที่มีการปฏิบัติสูงสุด ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นเป็นรายการผลผลิตที่มีความสำเร็จสูงสุด

2. ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการ

อ่านและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน พบว่าพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการมีระดับการปฏิบัติสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนโนนกอกวิทยาวิทยา พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยโครงการช่วยพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนเป็นรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด

โพสต์โดย ประมวล คิดควร : [9 พ.ย. 2560 เวลา 22:44 น.]
อ่าน [2377] ไอพี : 1.10.211.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,857 ครั้ง
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 1,607 ครั้ง
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 10,667 ครั้ง
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook
ปลุกเด็กเขียนจดหมาย ลดใช้ facebook

เปิดอ่าน 9,738 ครั้ง
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน

เปิดอ่าน 11,212 ครั้ง
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 10,806 ครั้ง
เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง

เปิดอ่าน 27,483 ครั้ง
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

เปิดอ่าน 39,706 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน

เปิดอ่าน 15,879 ครั้ง
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 32,573 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 38,618 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

เปิดอ่าน 13,094 ครั้ง
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122

เปิดอ่าน 1,740 ครั้ง
เปิด 4 เคล็ด (ไม่) ลับ บริหารคนยุค New Normal ความท้าทายของ HR ทุกองค์กร
เปิด 4 เคล็ด (ไม่) ลับ บริหารคนยุค New Normal ความท้าทายของ HR ทุกองค์กร

เปิดอ่าน 12,979 ครั้ง
หนอนไหม
หนอนไหม

เปิดอ่าน 11,196 ครั้ง
9 วิธีเด็ด แก้หลับเวลากวดวิชา
9 วิธีเด็ด แก้หลับเวลากวดวิชา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,225 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 9,769 ครั้ง
อยากได้กันมั๊ย ชมคลิปโชว์ความสามารถ Google Glass แว่นตาอัจฉริยะ
อยากได้กันมั๊ย ชมคลิปโชว์ความสามารถ Google Glass แว่นตาอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 17,858 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 23,142 ครั้ง
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?
การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ฝนตกนั้น มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดฟ้าผ่า ได้จริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 8,959 ครั้ง
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ