ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนโนนกอกวิทยา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้รายงาน ประมวล คิดควร

หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ประเมินคุณภาพของนักเรียนเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนและหลังดำเนินโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ โดยผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนโนนกอกวิทยาวิทยา ปีการศึกษา 2560

รวม 2,106 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 633 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทำการรวบรวมข้อมูล แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test

ผลการศึกษา

1. ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกรายการ ด้านบริบทของโครงการทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่ 1) ความต้องการและจำเป็นของโครงการมีระดับสูงสุด ในตัวชี้วัดที่ 1) ความต้องการและจำเป็นของโครงการ โดยภาพรวมมีความต้องการและจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นรายการที่มีความต้องการและจำเป็นสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 2) ความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยชื่อโครงการเป็นรายการที่มีความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงการสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 3) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ โดยภาพรวม มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการบริหารจัดการการดำเนินโครงการ เป็นปัจจัยนำเข้าที่มีความเหมาะสมสูงสุด ด้านกระบวนการของโครงการทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการวางแผน มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 1) การวางแผน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาการอ่านของสถานศึกษาเป็นรายการการวางแผนที่มี

การปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 2) การดำเนินการโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายและน่าสนใจเป็นรายการการดำเนินการที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 3) การประเมินผล โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการประเมินผล มีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรายการการประเมินผลที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 4) การนิเทศ กำกับและติดตาม โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการนิเทศ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายการการนิเทศ กำกับและติดตามที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 5) การนำเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการขยายผลการปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเป็นรายการการนำเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาที่มีการปฏิบัติสูงสุด ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นเป็นรายการผลผลิตที่มีความสำเร็จสูงสุด

2. ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการ

อ่านและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน พบว่าพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการมีระดับการปฏิบัติสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนโนนกอกวิทยาวิทยา พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยโครงการช่วยพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนเป็นรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด

โพสต์โดย ประมวล คิดควร : [9 พ.ย. 2560 เวลา 22:44 น.]
อ่าน [2126] ไอพี : 1.10.211.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,575 ครั้ง
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)

เปิดอ่าน 17,149 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 12,178 ครั้ง
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร

เปิดอ่าน 10,166 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 12,617 ครั้ง
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ

เปิดอ่าน 22,005 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

เปิดอ่าน 16,937 ครั้ง
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ

เปิดอ่าน 135,204 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

เปิดอ่าน 14,213 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 9,075 ครั้ง
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
5 สูตรสวยด้วยเกลือ

เปิดอ่าน 11,479 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 10,635 ครั้ง
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ

เปิดอ่าน 10,109 ครั้ง
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ

เปิดอ่าน 6,695 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

เปิดอ่าน 30,462 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,722 ครั้ง
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล
เปิดปูม"สินค้า"อวดอ้าง รักษาโรคครอบจักรวาล

เปิดอ่าน 10,659 ครั้ง
  อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์
อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์

เปิดอ่าน 9,873 ครั้ง
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้

เปิดอ่าน 45,265 ครั้ง
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส

เปิดอ่าน 6,826 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ