ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาป

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวกาญจนา สุขสำราญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รายงานผลใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการเรียน วิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง โดยใช้ค่าที ( t – test แบบ dependent )

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.01/83.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงว่า เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิผลซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง

3. ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชุด โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเอกสารและการจัดกิจกรรม การเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 รองลงมา คือ รูปเล่มเหมาะสมสวยงาม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.90 และนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 ตามลำดับ

ด้านบรรยากาศในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.97 รองลงมา คือ วิธีสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.94 และการให้คำแนะนำช่วยเหลือจากครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ตามลำดับ

ด้านระยะเวลาในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการเรียนได้ตลอดโดยไม่จำกัดเวลา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.94 และเวลาในการเรียนของแต่ละบทมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 ตามลำดับ

ด้านการประเมินผลการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน คือ วิธีสอนนี้สามารถประเมินผลด้วยตนเอง และการเรียนด้วยวิธีนี้สามารถประเมินผลได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

โพสต์โดย กาญจน์ : [13 ธ.ค. 2560 เวลา 17:59 น.]
อ่าน [1285] ไอพี : 101.109.176.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ