ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้า

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การจัด กิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ

ผู้รายงาน : นายอำพล ผลไม้

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 แผน ทั้งหมด 60 แผน 2) ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษของชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 12 เล่ม เล่มละ 5 กิจกรรม ทั้งหมด 60 กิจกรรม 3) แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t – test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. จากศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ มีคะแนนจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก โดยรวม อยู่ในระดับดี โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับดี ด้านความยืดหยุ่น อยู่ในระดับดี ด้านการรับรู้โดยประสาทสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี การรับรู้โดยประสาทสัมผัส อยู่ในระดับดี ( =2.59) และด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก อยู่ในระดับดี ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีคะแนนจากแบบประเมินวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษมากขึ้น โดยมีผลต่างของคะแนนมากที่สุด คือ 27 คะแนน เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน

ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการรับรู้โดยประสาทสัมผัส อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านการประสานสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความยืดหยุ่น อยู่ในระดับน้อย และด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ

หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการรับรู้โดยประสาทสัมผัส อยู่ในระดับดี รองลงมาคือ ด้านการประสานสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี ด้านความยืดหยุ่น อยู่ในระดับดี ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับดี และด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก อยู่ในระดับดี ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

1) ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ก่อนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.53 และหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.48

2) ด้านความยืดหยุ่น ก่อนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ น้อย หลังการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.46 และหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.43

3) ด้านความถูกต้อง ก่อนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ น้อย หลังการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.53 และหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.45

4) ด้านการประสานสัมพันธ์ ก่อนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง หลังการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.55 และหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.41

5) ด้านการรับรู้โดยประสาทสัมผัส ก่อนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.58 และหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 0.29

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกระดาษ มีคะแนนเท่ากับ 25.72 คะแนน และ 41.00 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกกรม พบว่า คะแนนสอบหลังการจัดกิจกรรมของเด็กสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t เท่ากับ 11.71

โพสต์โดย มิสเตอร์ผลไม้ : [12 ก.พ. 2561 เวลา 18:50 น.]
อ่าน [2498] ไอพี : 182.53.165.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,818 ครั้ง
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 10,391 ครั้ง
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?

เปิดอ่าน 5,970 ครั้ง
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด

เปิดอ่าน 14,975 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 2,132 ครั้ง
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์

เปิดอ่าน 46,687 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 9,423 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

เปิดอ่าน 16,326 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 8,909 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 19,723 ครั้ง
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดอ่าน 9,890 ครั้ง
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ

เปิดอ่าน 26,605 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 5,723 ครั้ง
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

เปิดอ่าน 12,668 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...
ตูนส์ศึกษา : คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 คือ...

เปิดอ่าน 34,286 ครั้ง
ปรากฏการณ์ Earth Shine คืออะไร
ปรากฏการณ์ Earth Shine คืออะไร

เปิดอ่าน 43,233 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline
เปิดอ่าน 12,759 ครั้ง
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ
เปิดอ่าน 18,020 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
เปิดอ่าน 12,662 ครั้ง
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน
เปิดอ่าน 2,166 ครั้ง
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ