ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : บรรหาญ ปันทะนัน

ปีการศึกษา : 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 138 คน ระยะเวลาในประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)แบบประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์พัฒนาต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 3)แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ 4) แบบประเมินด้านผลผลิต(พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และ

มีน้ำใจ ) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยประเมินความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา ด้าน ด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสรุปได้ รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , = 0.68) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่า สูงสุด คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ( = 4.65 , = 0.57) รายการที่มีค่า ต่ำสุด คือ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับสภาพชุมชนมีค่า ( = 4.17 , = 0.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 5 กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.30 , = 0.72) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.43 , = 0.72) และ สถานที่ดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.09 , = 0.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แยกตามกิจกรรมได้ดังนี้

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( = 4.33, = 0.66) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม มีระดับของการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.52 , = 0.67) ส่วนรายการอื่น ๆ อยู่ในระดับของการปฏิบัติมากทุกรายการ โดยพบว่า การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.22 , = 0.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( = 4.28, = 0.67) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน และ ความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม มีระดับของการปฏิบัติมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.35 , = 0.67) ส่วนรายการอื่น ๆ อยู่ในระดับของการปฏิบัติมากทุกรายการ โดยพบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.17 , = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( = 4.29, = 0.65) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม มีระดับของการปฏิบัติมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.45 , = 0.55) ส่วนรายการอื่น ๆ อยู่ในระดับของ การปฏิบัติมากทุกรายการ โดยพบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.17 , = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรม 9 นาที ทำดีก่อนกลับบ้าน ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( = 4.42, = 0.61) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า ผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน มีระดับของการปฏิบัติมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.52 , = 0.59) ส่วนรายการ อื่น ๆ อยู่ในระดับของการปฏิบัติมากทุกรายการ โดยมี การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.34 , = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของกิจกรรมการบันทึกความดี ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก( = 4.32, = 0.70) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีระดับของการปฏิบัติมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.43 , = 0.73) ส่วนรายการ อื่น ๆ อยู่ในระดับของการปฏิบัติมากทุกรายการ โดยมี ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.13 , = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

4.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 8 ด้าน จากความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.95, = 0.89) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1) มีความสามัคคี ( = 4.10, = 0.86) 2) มีความซื่อสัตย์ ( = 4.06, = 0.71) และ 3) สะอาดและมีน้ำใจ ( = 4.04, = 0.90)

4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แยกได้ดังนี้

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและบุคลกรในโรงเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.06, = 0.75) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีระดับของความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.17 , = 0.83) ส่วนรายการอื่นๆ อยู่ในระดับของความพึงพอใจมากทุกรายการ โดยมี การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 3.98 , = 0.75)

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อผลที่ได้จากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.23, = 0.70) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า ทุกรายการมีของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีรายการ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของชาติ จำนวน 8 ข้อนั้น ข้อ 1.3 มีความซื่อสัตย์ มีระดับของความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 4.29 , = 0.72) และข้อ 1.2 มีความประหยัด มีระดับของความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 4.12 , = 0.72) และ ครูผู้สอนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระดับของความพึงพอใจมากสูงสุด ( = 4.35 , = 0.66)

โพสต์โดย ิbayern2524 : [27 ก.พ. 2561 เวลา 13:53 น.]
อ่าน [2452] ไอพี : 27.55.216.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,293 ครั้ง
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"

เปิดอ่าน 10,889 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 8,268 ครั้ง
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก

เปิดอ่าน 11,939 ครั้ง
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ

เปิดอ่าน 7,881 ครั้ง
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร

เปิดอ่าน 13,616 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 6,996 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 14,476 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 8,842 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ

เปิดอ่าน 29,053 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 15,070 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 13,168 ครั้ง
 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 11,791 ครั้ง
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา

เปิดอ่าน 6,076 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 12,327 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,891 ครั้ง
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์

เปิดอ่าน 32,478 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 18,822 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 10,201 ครั้ง
โรคไบโพลาร์
โรคไบโพลาร์

เปิดอ่าน 7,769 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ