ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมนักเรียนภายหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบของ CIPPIEST Model (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553 : 31-32) กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200 คน

ผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 2,946 คน และนักเรียนโรงเรียนประทาย จำนวน 2,946 คน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งหมด 6,092 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนประทาย ซึ่งได้จากกลุ่มแบ่งชั้น (Stratified random sampling ) โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 375 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูล ได้แก่

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

จากการประเมิน สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอย พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ภาพรวมของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57) โดยจำแนกได้ดังนี้

1.1 การประเมินบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63)

1.2 การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.58)

1.3 การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีประสิทธิภาพของกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.65)

1.4 การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลลัพธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51)

1.5 การประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลกระทบในเชิงบวกอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.54)

1.6 การประเมินประสิทธิผลของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51)

1.7 การประเมินความยั่งยืนของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความยั่งยืนในการปฏิบัติของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52)

1.8 การประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทาย ตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีการถ่ายโยงความรู้ได้อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.57)

2. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ภายหลังการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.57)

3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประทายตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนประทาย มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64)

โพสต์โดย bua : [7 มี.ค. 2561 เวลา 11:27 น.]
อ่าน [1991] ไอพี : 223.24.87.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ