ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนคร

ผู้วิจัย นายไทยเจริญ รัตนะ

โรงเรียน เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2559 เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2559 และเพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ที่เรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน 953 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เป็นแบบประเมินพฤติกรรมที่อยู่ในรูป Behavior Anchored Rating (BAR) ทำการประเมินโดยจัดระดับคุณภาพเป็น ควรปรับปรุง พอใช้ และดี แยกตามขอบข่ายพฤติกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ความมีวินัย ความกตัญญู คามมีเมตตา ความขยันอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุผล นำผลการสำรวจมาคิดเป็นค่าร้อยละ ในแต่ละระดับคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งเก็บข้อมูลใน 2 กรณี คือ ผลที่เกิดกับนักเรียน เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกันกับการเก็บข้อมูลสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และความพึงพอใจของครูที่มีต่อระดับคุณภาพของคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าที่เป็น Likert Scale มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ข้อมูลที่จัดเก็บมาทุกประเภท นำมาทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนก่อนดำเนินงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ดำเนินการโดยมอบหมายให้ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนเป็นผู้สำรวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ความมีวินัย ความกตัญญู ความมีเมตตา ความขยันอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุผล การสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ รองลงไปคือ ระดับดี และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีเหตุผลมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความสามัคคีและความเสียสละตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.2 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความมีวินัยและความมีเมตตาตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.3 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีเหตุผลมากที่สุด รองลงไปคือความมีวินัยและความมีเมตตาตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.4 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีเมตตามากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความมีวินัยและความกตัญญูตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.5 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความมีวินัยและความเสียสละตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.6 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความเสียสละและความมีวินัยตามลำดับ นักเรียนชั้น ม.1 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี รองลงไปคือ ด้านความเสียสละและความกตัญญูตามลำดับ นักเรียนชั้น ม.2 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีเหตุผลมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความซื่อสัตย์และความมีเมตตาตามลำดับ นักเรียนชั้น ม.3 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีวินัยมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความกตัญญูและความมีเมตตาตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ยังมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจากข้อมูลสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนดังกล่าว ได้นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

2. การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ดำเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครู เมื่อตอนสิ้นปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ผลการสำรวจพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงไปคือระดับดีที่สุด ระดับปานกลาง ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป

3. การศึกษาผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา พบว่า

3.1 ก่อนดำเนินการ นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ อยู่ในระดับพอใช้ รองลงไปคือ ระดับดี และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ หลังดำเนินการนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ อยู่ในระดับดี รองลงไปคือ ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ

3.2 ก่อนดำเนินการ ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับปานกลาง หลังดำเนินการ ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับมาก แสดงว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน หลังดำเนินการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกระบวนการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดทำขึ้น จะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมมุ่งหวังต่อไป

โพสต์โดย ตุ๊กตา : [16 มี.ค. 2561 เวลา 17:44 น.]
อ่าน [2525] ไอพี : 101.51.129.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,644 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 2,431 ครั้ง
พิกเซล (Pixel)
พิกเซล (Pixel)

เปิดอ่าน 33,471 ครั้ง
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู

เปิดอ่าน 12,519 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 13,800 ครั้ง
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก

เปิดอ่าน 8,351 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 22,199 ครั้ง
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค

เปิดอ่าน 33,057 ครั้ง
ขิงแก้ผมร่วง
ขิงแก้ผมร่วง

เปิดอ่าน 9,361 ครั้ง
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.

เปิดอ่าน 13,542 ครั้ง
 8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010
8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010

เปิดอ่าน 31,419 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 48,361 ครั้ง
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน
อะโดบีชี้ คนทำงานออฟฟิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าเทคโนโลยีสำคัญกว่าสวัสดิการอื่นๆ ในที่ทำงาน

เปิดอ่าน 12,762 ครั้ง
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ
น้ำตกแปลก แหวกแนว มหัศจรรย์ลีลาแห่งสายน้ำ

เปิดอ่าน 10,095 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 8,739 ครั้ง
จิตตานุปัสสนาที่ควรรู้
จิตตานุปัสสนาที่ควรรู้
เปิดอ่าน 15,903 ครั้ง
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
เปิดอ่าน 7,811 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต
เปิดอ่าน 18,943 ครั้ง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
เปิดอ่าน 9,054 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ