ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา

แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รายวิชา ว31201 ฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เวลา 22 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรง เวลา 2 ชั่วโมง

สอนโดย นายวิเชียร พรมศรี โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ

แรง คือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การเขียนเวกเตอร์แทนแรง กรณีที่แรงกระทำต่อวัตถุในแนวเส้นตรงและกรณีที่แรงกระทำวัตถุ

ในทิศทางตรงข้ามกัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (K)

3.1.1 อธิบายความหมายของแรง ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ได้

3.1.2 สรุปได้ว่าเมื่อแรงกระทำต่อวัตถุ แล้ววัตถุมีการเคลื่อนที่จะทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไป ซึ่งอาจเปลี่ยนเฉพาะขนาดหรือทิศทางของความเร็ว หรือเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศทางของความเร็ว

3.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

3.2.1 ทดลองเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของแรงได้

3.2.2 เขียนเวกเตอร์แทนขนาดและทิศทางของแรง และหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ได้

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

3.3.1 ซื่อสัตย์สุจริต

3.3.2 มีวินัย

3.3.3 ใฝ่เรียนรู้

3.3.4 มุ่งมั่นในการทำงาน

4. สาระการเรียนรู้

แรง คือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การเขียนเวกเตอร์แทนแรง สามารถเขียนเวกเตอร์แทนแรงได้โดยใช้ความยาวของเส้นตรงแทนขนาดของแรง และหัวลูกศรแทนทิศทางของแรง ซึ่งมีทั้งในกรณีที่แรงกระทำต่อวัตถุในแนวเส้นตรงและกรณีที่แรงกระทำวัตถุในทิศทางตรงข้ามกัน

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน

5.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องแรง จำนวน 5 ข้อ

5.2 ทำงานจากใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องความหมายของแรง

5.3 เขียนสรุปเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 1 เรื่องแรง

5.4 ทำงานจากใบงานที่ 1 เรื่องแรง จำนวน 3 ข้อ

5.5 ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องแรง จำนวน 5 ข้อ

6. การประเมินผล

6.1 ความรู้

ภาระ/ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ระดับคะแนน ความหมาย เกณฑ์

การผ่าน

- ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องแรง - ตรวจแบบ

ทดสอบ

ก่อนเรียนจำนวน 5 ข้อ แบบทดสอบ

ก่อนเรียน ตอบถูก 4-5 ข้อ

ตอบถูก 2-3 ข้อ

ตอบถูก 0-1 ข้อ 3

2

1

ดีมาก

ดี

พอใช้

ผ่านตามสภาพจริง

- ทำงานจาก

ใบงานที่ 1

เรื่องแรง - ตรวจงานจากใบงาน

ที่ 1 จำนวน

3 ข้อ แบบประเมินการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ตอบถูก 3 ข้อ

ตอบถูก 2 ข้อ

ตอบถูก 0-1 ข้อ 3

2

1

ดีมาก

ดี

พอใช้

ถูกตั้งแต่

2 ข้อ หรือระดับดี

ร้อยละ 70 ขึ้นไป

- ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องแรง - ตรวจแบบ

ทดสอบ

หลังเรียนจำนวน 5 ข้อ แบบทดสอบ

หลังเรียน ตอบถูก 4-5 ข้อ

ตอบถูก 2-3 ข้อ

ตอบถูก 0-1 ข้อ 3

2

1

ดีมาก

ดี

พอใช้

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

ร้อยละ 70 ขึ้นไป

6.2 ทักษะ/กระบวนการ/ทักษะการคิด

ภาระ/ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้ประเมิน

- เขียนสรุปเนื้อหา

เรื่องแรง - ตรวจผลงาน - แบบประเมิน

การตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป ครู

- เขียนสรุปผล

การปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อศึกษาความหมายของแรง - สังเกตพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน

ของกลุ่ม -แบบประเมิน

การปฏิบัติงานกลุ่ม

ผ่านระดับดีขึ้นไป นักเรียน

ครู

6.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ภาระ/ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้ประเมิน

- ซื่อสัตย์สุจริต

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นใน

การทำงาน -สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น ในการทำงาน -แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีขึ้นไป ครู

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

7.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)

7.1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน โดยแต่ละกลุ่มคละเพศชาย-หญิง และมีผลการเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน แล้วเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม

7.1.2 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับแรงที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน โดยการใช้คำถามว่า “เพราะเหตุใดวัตถุจึงมีการเคลื่อนตามลักษณะที่เราเห็น เช่น วัตถุหยุดนิ่งแล้วเริ่มเคลื่อนที่ หรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่จึงหยุดอยู่กับที่ได้”

7.1.3 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง แรง เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที

7.2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore)

7.2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองในกิจกรรมที่ 1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายของแรง จากใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องแรง

7.2.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและจดบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 1 เรื่องแรง

7.2.3 นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงและการเขียนเวกเตอร์แทนแรง จากใบความรู้ที่ 1 เรื่องแรง และจากหนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 ของ สสวท.

ชั่วโมงที่ 2

7.3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explain)

7.3.1 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน ใช้เวลา 3-5 นาที

7.3.2 นักเรียนทั้งห้องเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปจากการศึกษาเนื้อหาเรื่องแรง สรุปได้ดังนี้

1) จากการทำกิจกรรมพบว่ารถทดลองจะเคลื่อนที่และมีความเร็ว กรณีที่รถทดลองหยุด มีความเร็วเป็นศูนย์

2) แรง คือ สิ่งที่กระทำต่อวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

3) แรง คือ การกระทำหรือสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ โดยมีขนาดความเร็วเปลี่ยนไป หรือทิศทางเปลี่ยนไป หรือเปลี่ยนทั้งขนาดความเร็ว และทิศทาง

7.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)

7.4.1 ครูให้ความรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งยกตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่องแรงและการเขียนเวกเตอร์แทนแรง

7.4.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัดและแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จากใบงานที่ 1 เรื่องแรง

1) นักเรียนทำแบบฝึกหัดและแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จากใบงานที่ 1

เรื่องแรง ซึ่งให้นักเรียนทำงานเป็นรายบุคคล

2) สุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาอธิบายและแสดงวิธีทำในการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนทั้ง 4 ของโพลยา

3) นักเรียนร่วมกันอภิปราย ตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นจริงหรือไม่ อย่างไร อาศัยหลักการอะไร

4) นักเรียนตรวจสอบผลการดำเนินการในขั้นที่ 3 ของตนเอง ว่ามีวิธีการทำแบบอื่นหรือไม่ เมื่อนักเรียนตรวจสอบเสร็จและเข้าใจแล้ว ส่งครูผู้สอนเพื่อตรวจให้คะแนนความถูกต้อง

7.4.3 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องแรง เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก

จำนวน 5 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที

7.5 ขั้นประเมิน (Evaluate)

7.5.1 นักเรียนทำกิจกรรมการทดลองเรื่องความหมายของแรง เพื่อศึกษาความหมายของแรง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

7.5.2 นักเรียนทำงานและแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา จากใบงานที่ 1 เรื่องแรง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

7.5.3 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง แรง ผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อยละ 70 ขึ้นไป

7.5.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

8. สื่อการเรียนการสอน/ แหล่งเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนการสอน

8.1.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง แรง

8.1.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แรง

8.1.3 ชุดอุปกรณ์ทำกิจกรรมเพื่อศึกษาความหมายของแรง

8.1.4 ใบงานที่ 1 เรื่องแรง จำนวน 3 ข้อ

8.1.5 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง แรง เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ

8.1.6 หนังสือเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 ของ สสวท.

8.2 แหล่งเรียนรู้

8.2.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

8.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน

8.2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9. กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแรง จากหนังสือเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 ของ สสวท. และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกเหนือจากเวลาเรียน แล้วจดบันทึกลงในสมุดรายบุคคลส่งก่อนเรียนชั่วโมงต่อไป

โพสต์โดย wichien.promsri : [21 มี.ค. 2561 เวลา 01:51 น.]
อ่าน [2582] ไอพี : 184.22.108.5
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 142 ครั้ง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง

เปิดอ่าน 13,835 ครั้ง
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552

เปิดอ่าน 14,581 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 18,056 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 10,344 ครั้ง
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย

เปิดอ่าน 14,159 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 30,237 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 11,238 ครั้ง
รักษารองเท้าหน้าฝน
รักษารองเท้าหน้าฝน

เปิดอ่าน 10,191 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ

เปิดอ่าน 45,248 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 16,634 ครั้ง
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?
ทําไมลูกไม่หายไอสักที ?

เปิดอ่าน 18,579 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,832 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ

เปิดอ่าน 96,323 ครั้ง
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)

เปิดอ่าน 13,618 ครั้ง
ถั่วพร้า
ถั่วพร้า

เปิดอ่าน 6,868 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
เปิดอ่าน 23,414 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 10,366 ครั้ง
เตือนผู้ป่วยเบาหวานหมั่นตรวจตา ลดความเสี่ยงตาบอด
เตือนผู้ป่วยเบาหวานหมั่นตรวจตา ลดความเสี่ยงตาบอด
เปิดอ่าน 11,868 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
เปิดอ่าน 47,822 ครั้ง
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ