ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหว

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ศึกษา นายโยธิน พูลกำลัง

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนกรรณสูต ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 776 คน จําแนกเปน ครู จํานวน 100 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) นักเรียน จำนวน 338 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 338 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินไดสรางขึ้น แบงเปน 4 ฉบับ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน คาเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินโครงการ

2. ปจจัยนำเข้าของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอยางเหมาะสมและเพียงพอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพัฒนาความรู้เพิ่มเติมด้านคุณธรรมจริยธรรม

3. กระบวนการดําเนินงานตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการวางแผนโครงการในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและชัดเจน ส่วนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสูชุมชน

4. ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ข้อที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่โครงการสู่สาธารณชน ส่วนผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความมีวินัย รองลงมาคือ ด้านความสามัคคี และด้านมีหลักธรรม และค่านิยมแบบไทย ตามลำดับ ส่วนด้านความซื่อสัตย์ และด้านความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ นักเรียนเป็นผู้ที่ รักษาคำพูด มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไมพูดปด และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในโครงการสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กิจกรรมของโครงการมีความหลากหลาย และเหมาะสม

โพสต์โดย โย : [16 พ.ค. 2561 เวลา 13:25 น.]
อ่าน [2350] ไอพี : 202.29.179.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,805 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 122,913 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 19,979 ครั้ง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะศาสตร์

เปิดอ่าน 11,347 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 13,889 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย

เปิดอ่าน 11,377 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล

เปิดอ่าน 56,015 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 12,008 ครั้ง
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 7,977 ครั้ง
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น
คนอดนอนกลับยิ่งทำให้กินอาหารจุขึ้น

เปิดอ่าน 45,235 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 15,981 ครั้ง
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน

เปิดอ่าน 139,924 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 17,007 ครั้ง
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

เปิดอ่าน 11,809 ครั้ง
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !

เปิดอ่าน 11,182 ครั้ง
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 7,869 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
เปิดอ่าน 11,129 ครั้ง
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา
เปิดอ่าน 12,060 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
เปิดอ่าน 10,092 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
เปิดอ่าน 61,775 ครั้ง
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ