ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย พิมพ์พิศา ยวงทอง

คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม , ASEAN Studies, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,

ความคิดเห็น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนามี3ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร โดยการหาค่าเฉลี่ย(mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard) 2) การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard) และการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบ 5 ประการคือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การนำหลักสูตรไปใช้ การวัดและประเมินผล ได้ส่วนประกอบของหลักสูตรทั้งหมดที่ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ เนื้อหาหลักสูตร เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร ผลการสอบถามความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนต้องการเรียนในสาระเรื่องประวัติความเป็นมาของ ASEAN ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียน สัตว์ประจำชาติอาเซียน ประเพณีที่มีชื่อเสียงของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกและประชาคม ความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน สังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน ตามลำดับ ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร พบว่า นักเรียนต้องการศึกษาจากใบความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมเป็นคู่ การแสดงบทบาทสมมติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนต้องการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การตรวจผลงาน ชิ้นงาน ภาระงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน ด้านผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนต้องการให้มีการประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อนประเมินตนเอง ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการภาพประกอบ แหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ต เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน เพลง เกม ตามลำดับ โดยมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่ากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนควรมีภาพประกอบมากๆ เพื่อให้เข้าใจ เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก การมีภาพประกอบจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบดังนี้ 1. หลักการและเหตุผล 2. วิสัยทัศน์ 3. พันธกิจ 4. จุดมุ่งหมาย 5. คำอธิบายรายวิชา 6. ผังมโนทัศน์ 7. โครงสร้างหลักสูตร 8. เวลาเรียน 9. กิจกรรมการเรียนรู้ 10. แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน 11. การวัดและ12. เกณฑ์การจบหลักสูตร โดยมีเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยคู่มือครูและคู่มือนักเรียน โดยคู่มือครู ประกอบด้วย คำชี้แจง หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ส่วนคู่มือนักเรียน ประกอบด้วย คำชี้แจง เอกสารประกอบการเรียน (ใบความรู้/ใบงาน) และแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies มีความเหมาะสมมากที่สุด เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรมีความเหมาสมมากที่สุดและมีผลการทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 ในการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:1) มีค่าเท่ากับ 77.97/74.44 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การทดลองแบบกลุ่มกลาง (1:3) ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/82.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การทดลองแบบกลุ่มใหญ่ (1:5) ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.39/81.55 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และผลการดำเนินการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/82.90 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชา

เพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 สรุปว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างมากอยากให้เพิ่มภาพประกอบที่มีสีสันและจัดหน้าให้เนื้อหาต่อหน้าดูน้อยลง มีภาพที่เป็นสีสันเกี่ยวกับอาเซียน จะได้ดูผ่อนคลายขึ้น

โพสต์โดย พิมพ์พิศา : [26 พ.ค. 2561 เวลา 11:09 น.]
อ่าน [2017] ไอพี : 124.122.16.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ